Que é a reclasificación das débedas?

Desde un punto de vista financeiro, é recomendable a adecuada  reclasificación das débedas a curto e longo prazo.  É dicir, a peche do exercicio hai que reclasificar a débeda do longo a curto prazo, polos importes que van ser abonados ao longo dos seguintes doce meses.  Desta forma axústanse correctamente os compromisos de pago atendendo ao seu vencemento tal e como indica a norma de elaboración do balance (de menor a maior  exigibilidad).  Especialmente debemos dedicar atención aos préstamos bancarios, concesións administrativas.

Categorías: Coñecemento.