As preguntas das empresas

Que é unha VPN, rede privada virtual?

Unha VPN é unha tecnoloxía que permite facer unha extensión segura da rede, utilizada para protexer a privacidade e a seguridade dos usuarios ao navegar por Internet. Esta rede proporciona unha conexi ...

Como podo ampliar o capital social da miña empresa?

Unha das opcións é que os socios actuais fagan novas achegas ao captial social; xa sexa a través de investimentos en efectivo, bens materiais ou servizos. Outra das alternativas é recorrer a financiam ...

Que diferenza hai entre phising e spoofing?

A diferenza entre phishing e spoofing é que o spoofing é un intento de facerse pasar por unha fonte lexítima para enganar á vítima para que realice unha acción en particular. O phishing, doutra banda, ...

ChatGTP, pode axudar ao meu negocio?

Si. Por exemplo, na redacción de textos longos sobre as funcionalidades do teu produto, a partir de poucas ideas. Tamén podes sacarlle partido preguntando como optimizar a nosa páxina de Linkedin para ...

A que se lle chama Industria 5.0?

Se na industria 4.0 traballábamos na dixitalización, a conexión dos procesos e o emprego das tecnoloxías, agora pasamos á Industria 5.0 centrada nos valores, o individuo e a sustentabilidade. As empre ...

Cal é a diferenza entre o VAN e a TIR?

Tanto o Valor Actualizado Neto (VAN) como a Taxa Interna de Retorno (TIR) son ferramentas que permiten avaliar a rendibilidade dun investimento. A diferenza radica na natureza da información que propo ...

A que se lle chama Bussines Angels?

Son unha nova fonte de financiamento externo cuxa achega vai máis aló do propio investimento económico. Son persoas (frecuentemente organizadas en redes) que titorizan un proxecto empresarial, co que ...

A que se lle chama leasing?

O leasing ou arrendamento financeiro é unha forma de financiamento a longo prazo que consiste na cesión por parte dun financiador á empresa dun ben (é moi utilizado para adquirir, por exemplo, vehícul ...

Como escoller un bo nome para a miña empresa?

Non hai unha fórmula acertada, pero é importante que te asegures de que sexa fácil de pronunciar e recordar. Evita nomes que poidan ser confundidos con outros xa existentes e considera o enfoque e a i ...

Teño unha peme, que libros de contas debo levar?

Como empresario nunha PEME, tes o deber de levar a contabilidade da empresa, que deberá verse reflectida nos libros Diario e Maior e, ao peche do exercicio, elaborar os estados financeiros (balance, c ...

Como podo atopar unha boa idea de negocio?

É importante identificar as túas habilidades e paixóns. Pensa en posibles  problemas que precisen solucións ao teu redor, investiga o mercado para ver se quizais hai demanda e ten sempre en conta as t ...

Como expando o meu negocio a novos mercados?

Debes realizar unha análise do teu mercado e atopar oportunidades de crecemento nos potenciais mercados, considerando novas áreas xeográficas nas que expandir o negocio e ofrecer os teus produtos ou s ...

Cales son os apoios que o Igape ofrece este ano?

O Mapa de apoios do Igape para 2023 inclúe desde investimentos para consolidar empresas, hasta apoio ás startups ou axuda para acceder a novos mercados. Todos os detalles, podes consultalos neste docu ...

O plan de empresa, que debe incluir?

En liñas xerais, o teu plan de empresa debe incluir: resumo executivo presentación do teu proxecto a análise do mercado a descrición dos teus produtos ou servizos marketing e comercialización infraest ...

A que se lle chama Business agility?

É o termo co que nos referimos á forma en que as empresas de éxito se adaptan evolutivamente de forma rápida, continua e sistemática aos cambios da súa contorna e do mercado, de forma rendible e super ...

Que é Power Query?

É unha das ferramentas que ten Power BI e serve para a transformación de datos. Permite medir a calidade dos datos, darlles unha volta e aliñalos do xeito que consideramos. Se buscas asesoramento grat ...

A que se lle chama KPI?

É de vital importancia seleccionar uns bos indicadores de negocio, aqueles que miden o rendemento dun obxectivo estratéxico establecido. Como principal indicador fálase de Key Performance Indicator (K ...

É importante usar vídeo nas miñas redes sociais?

Moito, xa que os contidos audiovisuais conectan mais co público. Este feito é mais destacable aínda cando falamos de impacto: o contido audiovisual compártese 10 veces mais que unha imaxe. Deberás ter ...

Como inicio unha charla para vender ben o meu proxecto?

Conta unha historia. “As persoas convértense nos relatos que escoitan e os relatos que atopan”. Emprega unha metáfora. “Na vida, todo é unha metáfora”. Comparte unha historia persoal. “O mundo está fe ...

Que elementos integran a identidade dixital?

A identidade dixital confórmana a pegada e a reputación dixitais. As redes sociais nas que tes aberto perfil. As publicacións que compartes. A información que os demais din de ti, a través de comentar ...

Que pasos sigo para migrar á nube?

Cada migración é diferente en función da madurez da aplicación, o nivel de complexidade da infraestrutura e o nivel de competencias do equipo de TI. Como unha guía xeral, cada migración incluirá dalgu ...

O ego branding, que é?

Baséase nunha xestión artificial, inconsistente e automatizada da Marca Persoal, centrada nunha estratexia que busca achegarse valor exclusivamente a un mesmo. Cales son os síntomas do ego branding? M ...

Que beneficios ten migrar á nube?

Sexa cal sexa o tamaño da túa empresa ou proxecto, a computación na nube bríndache grandes vantaxes para empoderar o teu negocio e facelo máis intelixente e escalable: Aforro de custes. Acceso dende c ...

Que significa ser un profesional commodity?

É un profesional de marca branca. Un profesional commodity é un máis dentro dos profesionais con similares cargos ou funcións; un suxeito que nin se diferencia, nin sobresae, nin comparte valor. Quere ...

Son subvencionables os bens usados?

Con carácter xeral, non. A maioría das axudas subvencionan bens novos. No caso de que unha convocatoria contemple subvencionar bens de segunda man, vai pedir unha declaración da persoa vendedora sobre ...

Que é a Marca persoal?

É a actitude, o compromiso e a responsabilidade da persoa coa pegada que deixa nos demais. É a pegada que se deixa nos demais e a arte de investir nun mesmo. Non hai marcas persoais que sexan perfecta ...

Que documento recolle a evolución do negocio?

A conta de resultados é o documento que recolle a estrutura a partir dos diferentes ingresos e gastos que se producen no exercicio para obter o resultado do negocio. Se a túa empresa necesita apoio co ...

Que é o programa Viable?

É unha pequena ferramenta do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que permite realizar cálculos financeiros dun potencial negocio. É unha ferramenta moi completa e totalmente gratuíta. Póde ...

Que son as axudas de minimis?

Son un tipo de axudas  ás cales a Unión Europea establece límites para as empresas. Unha mesma empresa non pode recibir máis de 200.000 euros en tres exercicios fiscais destas axudas; se a empresa per ...

Como contrato un dominio?

Un “nome de dominio”, a miúdo usado como sinónimo de dominio, é a dirección que se utiliza para visitar un sitio web. É o que vén despois da “@” nunha dirección de correo electrónico ou despois de “ww ...

Que é unha análise DAFO?

Saber que é unha análise DAFO e como facer este matriz é moi importante para calquera persoa que comeza unha nova actividade profesional, que está emprendendo ou para unha empresa que vai lanzar un no ...

Que é un Punto de Atención ao Emprendedor (PAE)?

Cando imos por en marcha unha actividade ou iniciativa empresarial, un dos primeiros pasos formais en moitas ocasións, é a constitución dunha sociedade ou a alta de autónoma/o. Para poder realizar est ...

Que é a migración á nube?

A migración á nube é o proceso polo que se trasladan os activos dixitais, incluso as cargas de traballo, os datos e as aplicacións, a un ambiente de nube pública ou privada. Ademais, implica decisións ...

Como analizo a viabilidade do meu negocio?

Dentro do Plan de Empresa, deberás ter en conta diferentes aspectos que darán información relevante sobre as necesidades e potencial do negocio, e que ademais, facilita a presentación do proxecto a tr ...

Que é a nube?

Podemos definir a nube como un modelo informático que garda unha gran cantidade de datos, arquivos e programas en internet, permitindo acceder a eles desde calquera lugar e en calquera momento. Se pen ...

Podo solicitar axudas se xa comecei o meu proxecto?

Para sabelo, debemos revisar unha a unha as convocatorias das axudas que vaiamos solicitar. Nelas debemos buscar se a axuda ten o que se denomina efecto incentivador. No caso de que as bases regulador ...

Como é o funcionamento de Google Analytics?

Primeiramente, deberemos incluír un código javascript en tódalas páxinas que queremos analizar da nosa web (incluso é mais sinxelo se traballamos en plataformas tipo wordpress, nas que só deberemos en ...

Que debe incluír o Plan de prevención de riscos?

  A estrutura organizativa da empresa Avaliar os posibles riscos dentro da empresa derivados da natureza do posto de traballo. Planificar as medidas de prevención. Facer un seguimiento do program ...

Que é o posicionamento SEO?

O posicionamento SEO (acrónimo de Search Engine Optimization, ou optimización de motores de busca) consiste nunha serie de estratexias destinadas a aumentar a cantidade e calidade das visitas a unha p ...

Que é Microsoft Teams?

Microsoft Teams é unha plataforma de chat e colaboración na que os membros do equipo poden acceder a todas as conversacións, reunións, arquivos e notas nun só lugar. Este é un servizo imperecedoiro qu ...

Que é un e-commerce?

O e-commerce ou comercio electrónico é un sistema de compra e venda de produtos e servizos que utiliza Internet como medio principal de intercambio. Noutras palabras, trátase dun comercio que xestiona ...

Que é un Customer Journey Map?

É un diagrama, ou varios diagramas, que mostran as etapas polas que pasan os clientes cando interactúan coa empresa, desde o momento no que compran produtos en liña, ata cando acceden ao servizo de at ...

Que vantaxes ten o Cross Selling?

  Aumento do valor da nosa marca e negocio: se o usuario atopase coidado e ten cubertas tódalas súas necesidades, crearemos mais interese na nosa marca e será un valor engadido. Incremento das ve ...

En que consiste o Método SPIN?

Unha das técnicas de venta baseadas en escoitar esas necesidades é o Método SPIN. Trátase de reformular as preguntas que facemos ós nosos clientes, para interese nos nosos produtos ou servizos razoand ...

A que lle de denomina “metodoloxía Agile”?

‘Agile’ é moito máis que unha metodoloxía para o desenvolvemento de proxectos que precisan de rapidez e flexibilidade, é unha filosofía que supón unha forma distinta de traballar e de organizarse. De ...

Ata cando se prorrogan os ERTEs?

Polo de agora, os ERTEs prorróganse ata o 31 de maio. O Goberno está en negociacións coa patronal e con sindicatos para tratar de extender esa data ata o vindeiro 30 de setembro; con todo, a día de ho ...

A que se lle denomina taboleiro Kanban?

É unha ferramenta áxil de xestión de proxectos deseñada para axudar a visualizar o traballo, limitar o traballo en curso e maximizar a eficiencia (ou o fluxo). Baséase nun panel, dividido en columnas, ...

Se quero implantar un ERP, por onde debo comezar?

Por simplificar os teus procesos, ter definidos os teus requisitos posto que o ERP debe recoller de forma automática os mesmos, é dicir, o ERP automatiza os teus procesos de información polo que telos ...

En que consiste o Cross Selling?

É unha estratexia de marketing ofertamos ó cliente (real ou potencial) produtos complementarios ós que querer adquirir ou ós que xa temos constancia que mercou, incrementando o importe da venda princi ...

Que empresas deben dispoñer do rexistro salarial?

Os autónomos e pemes con traballadores deben dispoñer dun rexistro salarial onde se especifiquen promedio e mediana dos seguintes datos desgregados por sexos: Salario total anual e brecha de xénero de ...

Podo ubicar os produtos no almacén a oco fixo?

Si, é unha opción moi estendida, máis e mellor ter ubicación fixa para os ocos de pickig e modelo caótico a oco baleiro para o resto de mercadoría, normalmente en palet, posto que cada vez os almacéns ...

Que é o Up Selling, ou venda adicional?

  Cando falamos de Up selling, ou venda adicional, trátase dunha estratexia de marketing na que ofrecemos ó cliente unha, ou varias alternativas similares, con mellores prestacións co produto que ...

Que é a reclasificación das débedas?

Desde un punto de vista financeiro, é recomendable a adecuada  reclasificación das débedas a curto e longo prazo.  É dicir, a peche do exercicio hai que reclasificar a débeda do longo a curto prazo, p ...

Que é un aval?

Por definición, un aval é unha garantía en forma de diñeiro ou de bens ante o cumprimento dunha obrigación económica. É dicir, unha garantía de pago; de tal forma que se poida recorrer ao  avalista ca ...

Que é o Customer Relationship Management (CRM)?

CRM son as siglas de Customer Relationship Management, ou o que o mesmo, a xestión da relación cos clientes. Con este tipo de software a nosa empresa pode rastrexar as interaccións cos nosos clientes, ...

Que plataforma funciona mellor na venda B2B?

Unha plataforma que se emprega bastante neste caso é Magento. Trátase dunha plataforma de comercio electrónico de código aberto, que ofrece a tódolos comerciantes e donos de negocios en liña un sistem ...

Podo ter varios provedores tecnolóxicos?

Cando comezamos a nosa búsqueda dun provedor tecnolóxico adoitamos recorrer a diversas fontes: búsqueda por internet, bases de datos de organismos públicos, feiras ou exposicións sectoriais, revistas ...

Que é a rendibilidade dun negocio?

A rendibilidade dunha empresa é a taxa con que remunera a todos os capitais postos á súa disposición. Economicamente, rendibilidade fai referencia a que o proxecto de investimento dunha empresa poida ...

Para que establecementos é obriga o código QR?

A persoa titular dun establecemento de hostelería está obrigada a ter o cógido QR que obterá na páxina web https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Hostalaria-segura. Será obriga dende o 5 de marzo. A t ...

As axudas da Xunta para a hostalería, como pedilas?

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde o día seguinte ao da data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, é dicir, desde o 24 de febreiro. As solicitudes presentarans ...

Cal é o significado da palabra Lead?

Referímonos con ese termo a tódolos usuarios que cederon os seus datos a unha empresa e pasan a atoparse nunha base de datos co fin de ser contactados ou interactuar coa devandita organización por ter ...

CRM ou ERP, con cal deles me quedo?

Chegado o momento de evolucionar dixitalmente, moitas empresas enfróntanse o complexo debate ERP vs CRM, cal escollo para a miña empresa? Nunha primeira análise de vantaxes e inconvenientes, os sistem ...

Que é o Target no mundo do marketing?

A traducción de “target” é obxectivo. É o destinatario, usuario ou consumidor, ao que pretendemos facer chegar os nosos servizos ou produtos, e nos que centraremos as campañas de publicidade e marketi ...

Se estou nun ERTE, podo traballar noutra empresa?

Si, os traballadores en ERTE poden traballar noutra  empresa por conta allea.  Haberá que facer a correspondente comunicación ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) para que o teña  en conta a e ...

Por onde  empezo para organizar o meu almacén?

No caso dos almacéns é especialmente crítico comezar por 5S, posto que normalmente atópanse cantidades inxentes de obsoletos, sendo eliminalos o primeiro que hai que facer. Ademais é común ter os stoc ...

Que se considera custo e gasto nunha empresa?

Custo é o consumo incorrido para producir o ben ou prestar o servizo obxecto da actividade da empresa. Gasto inclúe o resto dos consumos necesarios para a empresa pero que non son imputables á produci ...

As Sociedades de Garantía Recíproca, que son?

As Sociedades de Garantía  Recíproca, SGR, son entidades financeiras sen ánimo de lucro, suxeitas á supervisión e inspección do Banco de España. Posibilitan o acceso directo ao crédito en mellores con ...

Ata que data se prorrogan os ERTEs?

Prorróganse tódolos Expedientes de Regulación Temporal de Emprego baseados nas causas relacionadas coa Covid-19 (Impedimento e limitacións) ata o 31 de maio de 2021. Para calquera consulta ao respecto ...

Como afecta o novo ano á cota de autónomos?

En xaneiro estímase unha subida dos tipos de cotización. Na práctica, isto supón que a cota mínima de autónomos volverase a incrementar, pasando dos 286,3 euros, tras o incremento do pasado mes de nov ...

Como podo chegar a máis público de xeito online?

Darse a coñecer en Internet pode ser unha tarefa bastante complicada dado a cantidade inxente de contido que existe. Algunhas recomendacións que podemos seguir son: Ser activo en redes sociais e compa ...

Cal é a diferenza entre un hosting e un dominio?

Son dous termos que moitas veces van relacionados, pero son completamente independentes entre si. Con hosting referímonos á infraestrutura, ao servidor onde almacenamos e executamos a nosa web para qu ...

Son autónomo. Podo contratar becarios?

O Real Decreto 592/2014 do 11 de xullo é o encargado de regular este tipo de bolsas, onde a formación do bolseiro é o obxectivo principal. Non se considera unha relación laborar xa que non hai un cont ...

Cotizan os custos de teletraballo?

Si, a compensación na nómina aos traballadores dun importe para sufragar os gastos que xenera o teletraballo, deberán cotizar por dito importe. Non cotizará se o traballador xa cotiza pola base máxima ...

As pasarelas de pago, son moi caras?

Existe gran diversidade de pasarelas de pago, é preciso estudar as necesidades de cada empresa e o volume de negocio para escoller a que mellor se adapte ás súas características. Este tipo de ferramen ...

É moi difícil dixitalizar a miña empresa?

Actualmente non dado que existen ferramentas dispoñibles gratuitas ou de custe mensual reducido polo seu uso, co que iniciar o proceso de eliminar o papel non require de grandes inversións económicas ...

Podo reducir os meus stocks?

Os stocks que debemos conservar son os mínimos imprescindibles para protexer o noso fluxo de valor e dispoñemos tamén de múltiples técnicas e ferramentas para saber se o que estamos facendo é protexer ...

Que bonificacións teñen os ERTE Etop?

No caso de ter en vigor un ERTE Etop,  só se beneficiarán de exoneración na cotización dende o 1 de outubro de 2020 a 31 de enero de 2021, os ERTES por causas ETOP vinculados aos CNAE e empresas conte ...

Como actúo ante un caso de covid-19 na empresa?

Cando a empresa se atope cun traballador cunha PCR positiva, é preciso realizar unha investigación dos “contactos estreitos” no ámbito laboral, (esta investigación se realiza a través do seu servizo d ...

Podo confiar nas liñas de garantía pública?

Un aval é unha garantía emitida por unha entidade, obrigándose ela mesma a cumprir ou pagar por un terceiro se este non cumprise coas súas obrigacións. É dicir, un aval funciona como un contrato de af ...

Que significa  unha garantía  persoal?

Cando se solicita algún produto a unha entidade financeira, esta esixe algún tipo de garantía, é dicir, algún respaldo para poder satisfacer a devolución do diñeiro. Hai de dous tipos: Garantía real É ...

Que é máis recomendable: préstamo ou póliza ICO?

En xeral, as empresas financian os seus desfasamentos de tesourería con pólizas de crédito ou con anticipos de créditos (factoring), e deixan os préstamos para financiar investimentos a máis longo pra ...

Como podo aprazar os meus impostos?

Aprazar os pagos dos impostos con Facenda é posible, e isto non suporá ter unha débeda coa Administración. Estarás ao día dos teus pagos coa Axencia Tributaria. Pódese solicitar un aprazamento sempre ...

Alugueiros. Pódense negociar?

Os pequenos negocios deben tratar de renegociar o contrato de arrendamento. O negocio pode sobrevivir e o arrendador pode seguir xerando fluxos de efectivo. Durante os meses de confinamento o Goberno ...

Axudas: criterios de busca e aceptación

Un dos puntos clave da xestión financeira óptima é a minimización no custo dos investimentos necesarios para o negocio e, neste punto, gañan importancia as axudas públicas. Debemos ter en conta difere ...