Pode a miña empresa ampliar a súa actividade económica? Pode unha persoa autónoma darse de alta en varias actividades económicas? Como podo darme de alta nun IAE?

Si. Toda empresa ou autónomo pode levar a cabo dúas ou máis actividades económicas paralelamente. Para iso é obrigatorio dar de alta o IAE (Imposto de Actividades Económicas) desa nova actividade no transcurso dun mes iniciada a actividade.
Sobre a valoración de que actividade económica (en que IAE darse de alta), isto ten implicacións a nivel fiscal de IRPF e IVE/IVE que se aplica (tributación por estimación directa, directa simplificada ou obxectiva), polo cal é importante valorar ben cal é o IAE no que darse de alta.
Primeiro paso: Identificar o epígrafe que se corresponde coa nova actividade.
A partir de aí:
1) Comprobar nos estatutos da empresa se o obxecto social inclúe esta nova actividade económica. Se non o inclúe, é necesario modificar os estatutos para recoller esta nova actividade. De maneira que habería que:
– convocar a xunta de accionistas
– modificar o artigo correspondente nos estatutos para ampliar o obxecto social
– redactar unha acta
– presentar ante notario
– levar copia ao rexistro mercantil
Se o inclúe, non é necesario facer nada sobre os estatutos.
2) Dar de alta a nova actividade económica (pódese facer online a través da Axencia Tributaria):
– Cubrir o modelo 036 ó 037 (versión simplificada).
– Presentar en facenda unha copia (no prazo dun mes desde que se inicia a nova actividade).
O IAE é un imposto que só se abona (entre o día 1 de xaneiro e o 14 de febreiro do exercizo sobre o que deba producir efecto a súa aplicación) en caso de ter unha facturación neta igual ou superior a un millón de euros.
Os autónomos están exentos do pago do IAE durante os dous primeiros anos de actividade e se facturan menos dun millón de euros.
Independentemente de que non teñas que pagar, si hai que darse de alta. Esta pluriactividade poderase exercer abonando unha soa cota mensual de autónomo como traballador por conta propia. E só será necesario tributar polo réxime dunha das actividades económicas. Así mesmo podes exercer dúas ou máis actividades económicas distintas no mesmo espazo físico.
Categorías: Coñecemento.