Se carezo de liquidez, teño que seguir pagando os impostos pendentes?

Ser autónomo ou peme conleva unha serie de obrigacións fiscais, de obrigado cumprimento. Pero que pasa se non temos liquidez para as débedas con provedores e Administración Pública?

Se a situación económico-financeira impide, de forma transitoria, efectuar o pago nos prazos establecidos, as débedas tributarias que se atopen en período voluntario ou executivo poderán conxelarse nos termos que se fixen regulamentariamente e previa solicitude do obrigado tributario.

Un deber daquel administrador que actuando como un dilixente empresario, analiza a súa situación económico-patrimonial e decide someterse a un procedemento no que se analizará, entre outras cousas, o seu comportamento como administrador. No caso de non someterse ao mesmo, verase salpicado por unha presunción de culpabilidade (sempre que un acredor impagado solicíteo, por exemplo a Axencia Tributaria ou a Seguridade Social).

Un administrador dilixente que non espera a que a súa empresa estea nunha situación da que resulte imposible ou moi difícil saír e que se atope abocada ao seu peche, e que solicite este procedemento asesorado por bos profesionais na materia, pode conseguir curar á sociedade desas dificultades, e asegurar a continuidade da mesma.

Se necesitas asesoramento, sen custe, neste ámbito, podes solicitalo a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.