A empresa ten que pagarme polos días que non se asista ao traballo?

A resposta non é fácil e, ademais, complícase dependendo da distinta situación na que esteamos.
Se o traballador/a non asiste ao traballo por estar contaxiado ou en aislamiento preventivo.
De conformidade coa Real Decreto-Lei 6/2020, do 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde pública, os períodos de illamento por contaxio, aos exclusivos efectos por Incapacidade Temporal ( IT), das persoas traballadoras provocado polo virus COVID 19, considéranse como situación asimilada ao accidente de traballo. A data do feito causante será a data na que se acorde o illamento uenfermedad da persoa traballadora, aínda cando o parte de baixa expídase con posterioridade.
A contía será o 75% da Base Reguladora a partir do día seguinte ao feito causante, salvo que se estableza mellora ao 100% en acordo colectivo.
Se o traballador non asiste por ser contaxiado como consecuencia da actividade laboral.
De conformidade con Real Decreto-Lei 6/2020, do 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde pública, os períodos de illamento considéranse como situacións asimiladas ao accidente de traballo coas consecuencias xa comentadas.
Se o traballador non asiste por ter que coidar aos seus fillos ou os seus familiares a cargo,por pechar colexios, centros de día ou residencias.
Aquí os traballadores en principio, nin terían permiso retribuído que xustificase a súa ausencia do traballo para o coidado dos seus fillos nin tampouco terían dereito a salario nin prestación económica de a seguridade social, salvo que se estableza o contrario por decisión da empresa ou por acordo colectivo cos representantes dos traballadores, atendendo á especial vulnerabilidade os mesmos e particularmente dos menores.
Con todo, entre as propostas das organizacións sindicais está a cobertura desta situación.
Se o traballador non asiste ao traballo polo risco de ser contaxiado no lugar de traballo ou no transporte público, sen que se declarou unha situación de risco.
Aquí atopámonos co problema de que a decisión do traballador para poida non estar xustificada, co consecuente risco de sanción disciplinaria e mesmo despedimento. Aconsellamos por iso, atender ás directrices e resolucións das autoridades sanitarias competentes, antes de tomar decisións que poden carrexar sancións disciplinarias.
Se necesitas asesoramento, sen custe, podes solicitalo a través do formulario do Igape Responde.
Categorías: Coñecemento.