Que é o confirming ou pago confirmado de provedores?

Trátase dunha liña de financiamento para empresas a curto prazo que permite:
• Financiar o pago da empresa ao noso provedor
• Financiar ao noso provedor anticipándolle as súas cobranzas
Confirming. Elementos
O Emisor do Confirming, é o cliente da entidade de crédito que contrata o servizo A Entidade de Crédito, é o xestor do pago das facturas pendentes
O Beneficiario do Confirming, é o provedor da empresa emisora do Confirming
Pasos
1 A empresa Emisora conforma as facturas do provedor
2 Comunica ao banco os datos das facturas
3 O Banco contacta co provedor indicando a confirmación da factura, indicando a opción de anticipo
4 O provedor solicita ou non o anticipo para o pago
5 O banco págalle por transferencia ou ingreso en conta do propio banco
Confirming. Tipos
CONFIRMING PURO: A entidade emite os pagos aprazados da empresa emisora, ofrecendo ao receptor o anticipo dos pagos a cambio dun custo de financiamento que, normalmente, repártense entre a entidade e a empresa emisora.
CONFIRMING PRONTO PAGO: A entidade ofrece á empresa emisora o pago anticipado aos seus provedores a cambio dun custo financeiro que soporta a emisora, que pode negociar cos seus provedores un desconto por pronto pago por encima do custo financeiro que soporta.
CONFIRMING POST FINANCIAMENTO: A entidade emite os pagos do emisor ao seu vencemento, permitíndolle aprazalos por un período adicional, a cambio dun custo financeiro (Liña de financiamento de importacións).
CONFIRMING CON RECURSO E CONFIRMING SEN RECURSO: por defecto, é un produto SEN RECURSO, é dicir, #ante a falta de pagamento do debedor normalmente non se lle esixe o pago da débeda ao provedor.
Confirming. Custos
Polo SERVIZO do confirming: Comisión por xestión de pagos: porcentaxe sobre o nominal das facturas cuxa xestión se externaliza, ás veces suxeito a un importe mínimo.
Polo ANTICIPO / FINANCIAMENTO: Intereses: tipo fixo ou variable, cun diferencial para establecer e aplicable sobre o nominal das facturas cuxo cobranza se anticipa. Sobre os pagos a provedores, os intereses cóbranse ao tirón (descóntanse do anticipo que recibe o provedor que o solicitou). Sobre o cargo ao cliente emisor, na liquidación e cargo do confirming ao seu vencemento.
Confirming. Vantaxes e Inconvenientes
As vantaxes do Cofirming serían: non consome CIRBE do provedor, reduce a xestión administrativa, fideliza ao provedor, é un financiamento flexible, é accesible para as micropemes.
Como inconvenientes pódense sinalar os seguintes: consome CIRBE para o EMISOR, precisa da aprobación do provedor, a concesión é rigorosa, é case exclusivo da canle bancaria, necesita ter unha liña contratada.
Confirming vs Factoring
O Factoring libera da cobranza de facturas financiando as mesmas, o Confirming xestiona os pagos da empresa aos seus provedores.
O Factoring permite ao cliente conseguir liquidez, o Confirming é un financiamento flexible para o provedor e o cliente.
Co Factoring a empresa realiza por si mesma un anticipo de factura, co Confirming o banco anticipa a factura ao provedor a cambio dunha comisión. Existe Factoring con e sen recurso, onde o banco asume o risco, no Confirming non hai sen recurso, o banco non asume o risco, faio o seu cliente.
Se necesitas asesoramento, sen custe, para o teu negocio, só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde.
Categorías: Artigos.