Posta en marcha dun negocio. Facelo como persoa física ou xurídica? Ventaxas e inconvenientes

Determinar a forma na que vas poñer en marcha o teu negocio vai depender de factores económicos, persoais e comerciais, con todo, hai certas pautas e criterios que poden axudar á hora de elixir a forma que mellor se adapta ás necesidades da túa actividade económica.

A principal desvantaxe do empresari@ individual respecto a as persoas xurídicas está na súa responsabilidade ilimitada, xa que pode chegar a responder co seu patrimonio persoal polas débedas fronte a terceiros; mentres que as persoas xurídicas, como o seu nome indica, teñen limitada a súa responsabilidade e, polo tanto, só responden co patrimonio da sociedade.

Polo que respecta aos trámites e custos de constitución como autónom@, son máis baratos e sinxelos que os da persoa xurídica e máis rápidos xa que unha sociedade pode demorarse entre 5 e 30 días. Os custos de xestión no caso d@s autónom@s adoitan ser máis baixos que nas persoas xurídicas, debido a que a súa contabilidade é bastante máis sinxela.

No relativo á achega económica, a creación dunha persoa xurídica, na modalidade de Sociedade Limitada, esixe achegar un capital social de polo menos 3.000 €, mentres que como autónom@ non é necesaria ningunha achega dada a responsabilidade ilimitada que asume, tal como mencionamos anteriormente. Pero ese diñeiro non queda bloqueado, pódese utilizar para o que necesites do teu negocio.

A nivel tributario, o autónomo tributa polo IRPF, un imposto progresivo no que con grandes beneficios, o tipo para aplicar é maior que no caso do imposto de sociedades, sendo este un imposto con tipos fixos, en concreto do 25%. O inconveniente da tributación por sociedades é que para o individuo poder gozar dos rendementos obtidos na actividade económica implica tributar por nómina ou polos dividendos e, ao final, o efecto fiscal sería máis ou menos igual.

En canto ao acceso a financiamento bancario, as sociedades limitadas teñen, en principio, unha maior facilidade para acceder a créditos bancarios, dado que as contas destas sociedades empresariais son máis claras e precisas. Aínda así, tanto na sociedades como nas persoas físicas, a figura do aval ou garantía é determinante para a concesión de préstamos por parte das entidades. Lamentablemente, non leves a sorpresa se montando unha S.L., tamén che piden avalar persoalmente. É lóxico, sobre todo cando a sociedade ten aínda pouco percorrido.

É verdade que a partir dun nivel de ingresos, convén decantarse máis por configurar unha sociedade que por desenvolver a actividade como persoa física, xa que en caso de obter un beneficio por encima dunha cifra aproximada de 40.000 €, as implicacións fiscais que iso supoñería para un contribuínte, en caso de ser persoa física sería unha maior tributación. Con todo, a opción referida ás bonificacións na declaración da renda sempre podería condicionar finalmente a decisión de elixir unha ou outra forma á hora de iniciar unha actividade económica. Así, pois, segundo as túas circunstancias poderá ser interesante unha opción ou outra.

Queres que che asesoremos? podes solicitalo a través do formulario do Igape Responde. 

 

Categorías: Artigos.