O factoring, a operación financeira que cede as facturas xeradas

O  factoring consiste nunha operación financeira por medio da cal unha empresa cede as facturas xeradas polas súas vendas a unha compañía financeira (xeralmente bancos) que se encargará de xestionar a cobranza. A cambio, a compañía de  factoring ofrecerá o importe das facturas cedidas, menos unha porcentaxe de comisión.

Poñamos un exemplo. A empresa A fai unha venda á empresa  B e por iso envíalle unha factura con vencemento a 30 días por importe de 8.000 euros. A través da firma dun contrato, A cédella ao banco respectivo, quen de inmediato lle entrega 7.200 euros, o 90% da cantidade total da factura. Agora o banco terá os dereitos de cobranza e por tanto a empresa  B deberá pagar directamente ao banco o 100% da factura. Así, o banco obterá os 8.000 euros e, por tanto, gañaría 800 euros.

 

Modalidades de  factoring

Existen dúas modalidades de  factoring en función da cobertura do risco de falta de pagamento:

Con recurso

Neste caso o banco non asume o risco de falta de pagamento e pode actuar contra a empresa  cedente das facturas en caso de falta de pagamento do cliente. O banco levará a cabo todas as medidas extraxudiciais e xudiciais para garantir a cobranza. Con todo, no suposto que sexa imposible cobrar, o banco devolverá as facturas á empresa  cedente e recuperará o importe anticipado.

Esta modalidade adoita ser a máis habitual, salvo que a empresa sexa moi grande e con moi boa clasificación crediticia.

Sen recurso

Aquí o banco si que se fai cargo do risco de insolvencia do cliente, non podendo actuar contra a empresa  cedente se se produce unha falta de pagamento. Isto supón un incremento no custo da operación, polo tanto, a comisión para o banco será maior que na modalidade anterior.

 

Vantaxes do  factoring

  1. Liquidez inmediata

A vantaxe máis clara é a disposición de liquidez inmediata. Grazas ao  factoring as facturas pódense cobrar no mesmo momento no que se emiten. É certo que se aplicará unha comisión e por tanto a empresa non cobrará o 100% da factura. Por iso hai que valorar a necesidade de liquidez, así como os prazos de vencemento da factura ou a  dudosidad de cobranza.

  1. Non se xeran débedas

Xa é simplemente un intercambio de dereitos de cobranza entre a empresa  cedente e o banco, non se xeran débedas. Grazas a iso, se a empresa nun momento puntual necesita solicitar un préstamo, poderá facelo sen que o  factoring lle prexudíque, xa que conseguiría a liquidez necesaria sen endebedarse.  É dicir, é un tipo de endebedamento que gusta na análise de riscos e de  CIRBE do banco respecto do cliente.  Ao estar vinculado a operacións comerciais, valórase con menos risco e mellor lóxica financeira.

  1. Externalizar a xestión da cobranza

Poderíamos considerar o  factoring como un servizo externo para realizar as xestións de cobranza. Isto fai que a empresa non teña que destinar ningún recurso a este tipo de operacións. E, polo tanto, pode dedicar todos os seus esforzos en producir e vender.

  1. Asesoramento financeiro e comercial

Nos casos de  factoring sen recurso a entidade, antes de aceptarnos como cliente, e antes de aceptar a cesión das facturas, fará un exhaustivo estudo de nós e da nosa carteira de clientes. Isto serviranos como asesoramento financeiro (dinnos en que imos mal e podemos utilizalo para mellorar) e de asesoramento comercial (á hora de escoller aos nosos clientes e non aceptar aos morosos).

Inconvenientes do  factoring

  1. Alto custo financeiro

As entidades de  factoring adoitan cobrar unha comisión por cada operación en función do crédito e que pode ser do 2 ao 3% do total. Ademais, cóbranche un interese en función do prazo de vencemento, se anticipas os créditos, e unha comisión por custos do servizo. Tamén che poden repercutir un custo de seguro e mesmo ata gastos de estudo, pero todo isto hai que negocialo con cada entidade individualmente.

  1. O perigo do factoring con recurso

Se se trata da modalidade con recurso e a empresa de  factoring devólvenos a factura atoparémonos con que perdemos máis diñeiro que se só deixásemos de cobrar a factura.

  1. Mala imaxe cara aos clientes

Se non comunicamos ben aos nosos clientes a operación, poden interpretar que a nosa empresa foi intervida ou que se atopa nunha mala situación financeira. Aínda que a realidade sexa todo o contrario.

  1. Aceptar só os clientes máis solventes

Pode suceder que o banco só acepte aqueles clientes que pola súa solvencia e estandarización de proceso de cobranza supóñennos o menor esforzo administrativo.

  1. Inconvenientes para os nosos clientes

É posible que para algún dos nosos clientes isto resúltelles un inconveniente xa que a capacidade de negociación que teñen co banco factor para atrasar ou fraccionar un pago é menor que a que teñen connosco.

Categorías: Artigos.