Novas prestacións de autónomos e nova prórroga dos ERTE: prazos e novidades

O acordo entre o Goberno, sindicatos e organizacións empresariais saldouse coa aprobación o pasado 27 de maio da Real Decreto-lei para a defensa do emprego e a reactivación económica e para a protección dos traballadores autónomos, que inclúe unha nova prórroga dos ERTE ata o próximo 30 de setembro.

Pero a medida inclúe cambios respecto á última prórroga?

No caso das prestacións para autónomos, establécese unha continuación das prestación xa existentes, aínda que con matices e novos requisitos económicos, polo que será necesario volver solicitar as prestacións para acceder ás mesmas.

No resto dos casos, mantéñense as modalidades de ERTE por impedimento e limitacións e a prohibición de despedir en caso de aplicar exoneracións.

 

CLAVES DA QUINTA PRÓRROGA:

Trámites: Nos ERTE de limitacións ou impedimento non será necesario solicitar e tramitar un novo expediente ante a autoridade laboral. Bastará con comunicalo á autoridade laboral ou ao representante legal dos traballadores.

Condicións: do mesmo xeito que sucedía nos anteriores expedientes, hai unha serie de requisitos para as empresas que se acollan á prórroga.

 

  • Non se poden facer horas extraordinarias nin recorrer a externalizaciones.
  • Garántese o emprego durante un período de 6 meses.
  • Non se poderán repartir dividendos.
  • Interrómpese o cómputo dos contratos laborais e de formación afectados por un ERTE.

 

QUE EMPRESAS PODEN ACOLLERSE?

A exoneración de cotas da Seguridade Social aplicarase a:

Empresas en ERTE que continúan sen poder renovar a súa actividade segue alcanzando o 100% para as compañías de menos de 50 traballadores e o 90% para as de máis deste número.

Sectores ultraprotegidos, indicados na lista de códigos CNAE, e a aquelas empresas vinculadas a eles (as exoneracións de cotas á Seguridade Social serán maiores se os traballadores reincorpóranse á actividade). Exoneracións do 95% para as que teñen menos de 50 traballadores e do 85% para de 50 ou máis nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro.

ERTES de limitación (aos que recorre unha empresa por ter parte da súa actividade limitada). Para aqueles negocios ou empresas que aínda teñen restricións á súa actividade completa -en termos de aforos ou horarios, por exemplo- as exoneracións son as vixentes (85%) e irán decrecendo para chegar ao 75% en agosto e setembro.

 

DESEMPREGO: “CONTADOR CERO” – Mantense a exención do período de carencia (contador cero) e a prestación suxeita ao 70% da base reguladora.

 

COMO AFECTA A PRÓRROGA AOS AUTÓNOMOS?:

As prestacións extraordinarias vixentes para os traballadores autónomos que non poden desenvolver a súa actividade con normalidade manteranse tamén ata o 30 de setembro. Hai tres tipos:

  1. A prestación compatible coa actividade.
  2. A de suspensión de actividade.
  3. A prestación de tempada.

 

NOVIDADES:

Para os próximos catro meses inclúense exoneracións das cotas á Seguridade Social para os traballadores por conta propia que atópanse nesta situación (460.000 en toda España). Estas exoneracións serán do 90% en xuño, do 75% en xullo, do 50% en e do 25% en setembro.

Cesamento de actividade: A prestación extraordinaria por suspensión de actividade elévase ao 70% da base mínima de cotización. Os beneficiarios quedarán exonerados de pagar as cotas á Seguridade Social, aínda que ese período contaralles como cotizado e, no seu caso, será compatible con ingresos do traballo por conta allea ata 1,25 veces o Salario Mínimo Interprofesional (SMI), é dicir,1.187,50 euros.

A prestación compatible coa actividade diríxese a aqueles traballadores que, ademais do requisito de carencia para acceder á prestación ordinaria de cesamento, cumpran outras dúas esixencias durante o segundo e terceiro trimestre de 2021:

  • Que a súa facturación caia o 50% respecto ao mesmo período de 2019
  • E que non obteñan rendementos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros.

Os autónomos que non reúnan os requisitos para o cesamento ordinario nin a prestación compatible coa actividade poderán solicitar unha prestación extraordinaria do 50% da base mínima de cotización e exoneración de abono das cotas se acreditan o seguinte:

– Unha caída de ingresos do 50% (os ingresos do segundo e terceiro trimestre de 2021 deben ser inferiores aos do primeiro trimestre de 2020) se non obteñen rendementos netos computables, neses seis meses de 2021, superiores a 6.650 euros.

Para os autónomos de tempada mantense tamén a prestación do 70% da base mínima, adaptando o período de referencia que se amplía a sete meses. O beneficiario deberá ter ingresos inferiores a 6.650 euros no segundo e terceiro trimestre de 2021.

 

 

Categorías: Artigos.