ENISA, Empresa Nacional de Innovación de participación estatal para apoiar e impulsar proxectos empresariais innovadores

Hoxe falaremos de ENISA, Empresa Nacional de Innovación é unha organización empresarial de participación estatal con marcado carácter público, que pretende apoiar e impulsar proxectos empresariais innovadores.

Foi creada en 1982, período no que concedeu 3.778 préstamos por un importe total de 638,8 millóns de euros.

Esta entidade tivo unha relevancia moi importante durante a crise, traballando para fomentar o financiamento de certos proxectos que puidesen ter proxección e xerar riqueza, nun momento especialmente delicado para España.

 

Como o fai?

ENISA axuda ás empresas a través da concesión de créditos e o fomento de actividades relacionadas co capital risco, co obxectivo de favorecer a entrada de liquidez naquelas empresas españolas que poidan ser consideradas como innovadoras.

Realízase mediante un préstamo participativo, dirixido especialmente a emprendedores e pemes con proxectos empresariais viables e innovadores.

Aínda que a innovación non é o único parámetro para que unha organización sexa financiada por  ENISA. A capacidade de crecemento desa entidade, e a achega real que poida xerar sobre a sociedade, son tamén importantes á hora de decidir que empresa recibe capital tramitado a través do  ENISA e cal non.

 

Como podo acceder ao financiamento?

Non importa a fase na que se atope a túa organización. Tanto empresas en fase de creación, como aquelas que necesiten financiamento para a súa consolidación no mercado, poden acceder a programas do  ENISA para conseguir os seus obxectivos.

Na mencionada etapa de creación temos a Liña  ENISA para Mozos Emprendedores, para pequenas e medianas empresas de recente constitución, creadas por emprendedores de menos de 40 anos.

A Liña  ENISA Emprendedores, para aquelas empresas con menos de 2 anos e con emprendedores de máis de 40 anos.

Se a empresa ten máis antigüidade, existe tamén unha Liña  ENISA Crecemento, ata un importe máximo de 1.500.000€.

Non se esixe máis aval nin garantía que a do propio proxecto empresarial e a solvencia profesional do equipo xestor.

 

Canto podo obter?

O financiamento decidirase atendendo a un límite global do un máximo por cliente que non superará 1.500.000 €, incluíndo tanto o risco directo (por empresa), como o indirecto (computándoo a nivel de grupo de empresas) e un límite relativo, que determinará o investimento recomendado en función do  rating e dos fondos propios da empresa  prestataria.

Para estes efectos computaranse os fondos propios con diferente ponderación en función do momento de achega á empresa, co obxectivo de primar as achegas máis recentes.

O investimento recomendado será a resultante de aplicar un grao de apancamento determinado (investimento de  ENISA por cada euro de fondos propios) aos fondos propios ponderados da empresa.

Este grao de apancamento variará por tramos, diminuíndo a medida que se incrementa o volume dos fondos propios, co fin de que o nivel de apancamento sexa maior nas empresas con menor dimensión.

Segundo o convenio celebrado entre  Enisa e o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo esixen que as empresas beneficiarias dos préstamos participativos “non pertenzan aos sectores inmobiliario ou financeiro”.

 

Categorías: Artigos.