Que teño en conta para unha análise da xestión financeira de compras?

É posible que o noso negocio estea a crecer, afortunadamente, a pesar da situación tan difícil que estamos a afrontar.  En primeiro lugar, cabe explicar que entendemos por crecer no ámbito empresarial.  Podemos dar por válida a idea xeral de que crecer nun negocio significa unha maior dimensión, e esta definila en función das vendas xeradas.

Con todo, non recomendamos fixarnos só nas vendas como referencia de evolución do negocio, especialmente se avaliamos a súa repercusión financeira.

É preferible que nos centremos na evolución da rendibilidade xerada, e sobre todo nos tempos de conversión en liquidez da mesma.  Así, nun escenario favorable no que se cobran as vendas antes dos pagos a provedores e terceiros, a rendibilidade podería equipararse á xeración de liquidez do negocio.  Neste sentido, esta capacidade de dispoñer de fondos de forma orgánica, permitirá afrontar os pagos financeiros, os pagos comerciais e os correntes de actividade, como nóminas, seguros sociais, etc…

Pero volvendo á análise da xestión das compras, desde un punto de vista financeiro, é moi relevante ter en conta estes aspectos clave:

-O servizo do provedor.  Neste sentido, un provedor puntual, serio e orientado ao servizo vainos axudar a dispoñer do produto que precisamos para a produción ou venda no momento adecuado.  Iso axudará a non ter que dispoñer dun stock adicional polo si ou polo non non nos entregan a tempo e sufrimos unha rotura de material no almacén.  En realidade, ese sobre almacenamento xerouse por unha  ineficiencia, neste caso ocasionada por un terceiro.

De igual maneira, se o provedor me trae a  mercancía antes do previsto, tamén me verei obrigado a ter nos meus almacéns máis material do necesario, a teor dos fluxos de saída dos mesmos.  Este exceso de almacenamento supón unha  sobreinversión en materias primas ou produtos terminados para a venda e conleva moitas veces danos no produto almacenado, maiores custos de control, reconto, mantemento etc…

Pode suceder que o noso  CAPEX, é dicir, investimento en activo fixo afecto á actividade, estea  sobredimensionado pola resultante das  ineficiencias agregadas dos meus provedores.

Polo tanto, a puntualidade do provedor é clave desde un punto de vista financeiro.

-O outro punto a analizar é a dependencia dun provedor.  Os prezos de compra, e quizais os de venda, poden oscilar, pero desde a dirección trátase de evitar que se perda marxe comercial no reaxuste de prezos.  Esixe por tanto un control dos produtos e familias de produtos máis relevantes e estratéxicas e unha xestión igualmente estratéxica.

Neste sentido é recomendable que, a partir dun bo servizo inicial, non caia no deixamento no control que poida levar a un incremento por falta de revisión e seguimento desde o cliente sobre os prezos das compras recorrentes.

A falta de revisión da mesma e ausencia de comparativa de prezos pode significar unha  caída das vendas e unha maior concentración de riscos nas compras, con todos os problemas que se derivan diso.

Se necesitas asesoramento, sen custe, para o teu negocio neste aspecto, só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

 

Categorías: Artigos.