Cambio de rumbo das entidades financeiras, como afecta ao plan das empresas?

As recentes subidas de tipos de interese impulsadas polas autoridades monetarias, dada a excepcional situación económica que leva producindo nos últimos meses cuns elevados niveis de inflación, acabaron por tensionar o mercado de préstamos e, con iso, a forma na que se están formalizando devanditos contratos, variando substancialmente os elementos clave que os compoñen.

A evolución dos tipos de interese no mercado interbancario e a incidencia directa que estes teñen en como se financian os bancos entre si, está a condicionar considerablemente a política comercial das entidades financeiras á hora de ofrecer os seus préstamos bancarios, tanto a familias como a empresas.

A principal variación que estamos a observar prodúcese coa subida que están a experimentar os tipos de interese que as entidades están a ofrecer aos prestatarios, concretamente na modalidade de tipo fixo, nun afán de actualizar os prezos en consonancia co repunte das expectativas que se está descontando nos mercados de capitais.

Nos últimos anos, boa parte dos contratos de préstamo formalizados foron a tipo de interese fixo, en detrimentos dos de tipo variable, dada a tendencia baixista que experimentaron os tipos nos mercados, alcanzando o índice de referencia Euribor tipos de interese negativos durante un longo período de tempo, e á maior certeza que supón esta tipoloxía ao ofrecer aos prestatarios o poder fixar unha cota fixa durante a vixencia do préstamo.

Dado o actual contexto, as entidades están a cambiar a súa estratexia, ao tentar posicionar os préstamos de tipo de interese variable como o seu produto estrela, en detrimento dos de tipo fixo, os cales se están encarecendo con tipos máis altos. Na presente conxuntura, con tipos de interese á alza, as empresas poden verse afectadas ao experimentar unha maior dificultade no momento de acceder ao financiamento bancario ou refinanciar a súa débeda debido ao encarecemento do devandita financiamento. Por iso, as empresas deberán xerar suficiente confianza ante os seus acredores financeiros para non verse nunha situación de iliquidez, motivada por unha maior restrición de crédito que, finalmente, poida derivar nun problema de insolvencia financeira nas mesmas.

Para xerar a devandita confianza ante as entidades financeiras, as empesas van ter que elaborar unhas boas predicións relativas aos fluxos de caixa esperados do negocio e os posibles riscos financeiros que se poidan producir. Á súa vez, a opción relativa a unha posible ampliación de capital podería resultar determinante para que as entidades accedesen a acompañar ás empresas nesa posible reestruturación financeira, e garantir así a viabilidade económico-financeira do proxecto empresarial.

Outra posible alternativa para gañarse a confianza das entidades podería derivar da liquidación de activos non estratéxicos para o desenvolvemento da actividade de negocio e, grazas ao alleamento destes, poder reducir o nivel de endebedamento que lle permitise ás empresas poder elevar a súa calidade crediticia ante as entidades e, con iso, facilitar a súa reestruturación financeira. No caso de necesitar incorporar activos de inmobilizado á súa estrutura produtiva, sen ter que incorrer nun maior endebedamento financeiro, as empresas poderían utilizar o recurso do arrendamento financeiro ou operativo permitindolles, desa forma, reforzar a súa estrutura sen incrementar o apancamento da empresa.

Se o teu negocio necesita asesoramento neste ámbito, podes solicitalo, sen custe, a través do formulario do Igape Responde. 

 

Categorías: Artigos.