Lei do Teletraballo en 2022: cinco aspectos a ter en conta

A Lei do Teletraballo, aprobada no 2020 no ecuador da pandemia, regularizou unha práctica pouco estendida en España ata a chegada da crise sanitaria. Desde entón, case a metade das empresas implantaron o teletraballo de forma intermitente, total ou parcial.

Aínda que a lei entrou en vigor en xullo do pasado ano, o seu réxime sancionador é efectivo desde outubro de 2021 e establece tres tipos de multas e contías:

Leves: de 70 a 150 euros no seu grao mínimo; de 151 a 370 euros (medio) e no seu grao máximo, de 371 a 750 euros.

-Graves:  multas no seu grao mínimo de 751 a 1.500 euros, no seu grao medio de 1.501 a 3.750 euros; e no seu grao máximo, de 3.751 a 7.500 euros.

-Moi graves: multas no seu grao mínimo de 7.501 a 30.000 euros; no seu grao medio de 30.001 a 120.005 euros; e en o seu grao máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.

 

1. Cantos días podo teletraballar?

A persoa deberá realizar a distancia un 30% da súa xornada semanal durante un período de tres meses, é dicir, polo menos dous días á semana.

 

2. Quen paga os gastos que xera o teletraballo?

Deberá ser sufragado ou compensado pola empresa e non poderá supoñer a asunción por parte da persoa traballadora de gastos relacionados cos equipos, ferramentas e medios vinculados ao desenvolvemento da súa actividade laboral.

 

3. Que pasa co rexistro horario?

A normativa permite ás empresas adoptar as medidas de vixilancia que consideren oportunas para verificar que a persoa traballadora cumpre coas súas funcións. Iso si, sempre respectando “a súa “dignidade”. Do mesmo xeito, reláxanse os requisitos do rexistro horario.

 

4. Hai que asinar un acordo entre empresa e a persoa traballadora?

Si. A lei establece que o traballo a distancia “será voluntario para a persoa traballadora e a empregadora” e sempre requirirá un acordo previo. A negativa da persoa traballadora a traballar a distancia ou a súa falta de adaptación ou a ineptitude, entre outras, non serán causas para a extinción da relación laboral nin da modificación substancial das condicións de traballo.

 

5. Pode teletraballar unha persoa en prácticas?

Si, pero nos contratos en prácticas e de formación e a aprendizaxe só permite un acordo de traballo a distancia que garanta, como mínimo, unha porcentaxe do 50 % de servizos de forma presencial.

Se tes algunha dúbida sobre a Lei do Teletraballo, lembra que podes consultala a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Artigos.