Ampliación de prazo dos ICO: a letra pequena

O artigo 1 do  RD do 18 de novembro de 2020 aprobou a extensión dos prazos de vencemento e de carencia das operacións de financiamento a autónomos e empresas que recibiron aval público canalizado a través do Instituto de Crédito Oficial.

Todo iso era posible a condición de que se cumpran os requisitos recollidos neste artigo e o vencemento total da operación avalada non supere os oito anos desde a data de formalización inicial da operación.  Lamentablemente, a día de hoxe algunhas empresas xa non o cumpren.  Vaiamos agora coas que si que o cumpren.

En primeiro lugar lembremos que debemos solicitalo, non é automático, por tanto é preciso que mediase solicitude do debedor para as medidas descritas nos apartados 1 ou 2.

Ademais debe cumprirse que a operación de financiamento avalado non estea en amora (impagada máis de 90 días), nin tampouco o estea ningunha dos financiamentos restantes outorgados pola entidade ao mesmo cliente.

O cliente, non debe figurar en situación de morosidade na consulta aos ficheiros da Central de Información de Riscos do Banco de España ( CIRBE) na data de formalización da extensión. É dicir, estar ao día coas cotas dos préstamos.  É certo que por ortodoxia financeira, deberíase referir a non deber máis de dúas cotas dun préstamo, situación na que se atoparía en  premora.  Con tres cotas, está en amora.  Pero estamos convencidos de que cunha cota impagada, vai ser moi difícil sacar a operación de ampliación adiante.

Ademais é preciso que a entidade financeira prestamista non comunicase á entidade  concedente do aval ningunha falta de pagamento da operación avalada co debedor na data da formalización da extensión e que o debedor non estea suxeito a un procedemento concursal.

Se o debedor solicitante cumpre cos requisitos previstos no apartado anterior, as entidades financeiras aplicarán as medidas previstas nos apartados anteriores deste artigo. Así mesmo, as entidades financeiras deberán cumprir coas seguintes obrigacións:

Deberán aplicar os mellores usos e prácticas bancarias en beneficio dos clientes e non poderán condicionar a modificación das condicións dos préstamos cubertos polo aval público ou o resto das medidas previstas neste artigo á contratación por parte do cliente de calquera outros produtos da entidade.

Os custos dos préstamos que se beneficien das extensións previstas nesta Real Decreto-lei manteranse en liña cos custos cargados antes da extensión, podendo incrementarse unicamente para reflectir un encarecemento da remuneración do aval.

Neste punto parámonos porque é preciso unha explicación moi importante:

Os préstamos  ICO concedidos móvense baixo o paraugas do réxime de  minimis, é dicir, computan as subvencións concedidas ao longo dos dous últimos anos, ademais doutras características concretas.  Pero os préstamos que amplíen o prazo superior a 5 anos, pasan a ser analizados e as súas condicións móvense no concepto do “marco temporal”.  E isto que significa:  Que se está á duración do préstamo e non tanto á súa natureza inicial.  E como ben reza o Real Decreto, o custo pode cambiar, e de feito normalmente cambiará.  E débese a que o financiamento para o banco é máis custosa.  Habemos de saber que o banco asume un custo que paga a  ICO pola concesión dos avais.  Pero ao incrementar o prazo, o custo do diñeiro será maior e aínda máis o custo dos avais que achega  ICO.

Polo tanto, é previsible que as condicións finais que teña o banco para poder prestar sexan moito maiores que as que o  ICO pode ofrecer.  Aínda non sabemos como se vai a resolver, pero é importante quedarnos cunha idea clara:  A ampliación de prazo dos  ICO formalizados vai supoñer un maior custo en termos de comisións e sobre todo de tipos de interese.

En definitiva, antes de solicitar a ampliación, analicemos se nos interesa e sobre todo, se o necesitamos.

Categorías: Artigos.