A negociación bancaria, termómetro da nosa relación co banco

En ocasións finalizamos unha negociación co noso banco tendo a certeza de que non se levou correctamente, e que finalmente non conseguimos o que desexabamos.  Quédanos a dúbida de se non era lóxico o que solicitabamos, ou simplemente non demos os pasos adecuados.

Ben é certo que o financiamento debe de ser acorde ás necesidades que realmente temos e á nosa capacidade de pago. Neste sentido, cabe analizar en primeiro lugar se podemos reducir ao máximo as nosas necesidades de fondos.  Para iso elaboraremos o noso plan de tesourería e tamén identificaremos as necesidades operativas de fondos ( NOFS) mes a mes.  Recoméndase unha proxección a varios meses e unha estimada para todo o ano, que nos sirva de referencia.

A partir deste cálculo, poderemos ver que necesitamos e que nivel de endebedamento nos podemos permitir.  Axudaranos tamén estimar un  cash- flow teórico, no que se realice un estudo a partir dos beneficios obtidos e sobre todo dos previstos.

Ademais hai que ter claro as causas das devanditas necesidades de financiamento, e o fin dos novos fondos.  Lembremos que para a entidade, o destino do financiamento é a primeira garantía da operación.

É importante que este estudo previo o realicemos internamente, antes de acudir a ningunha entidade.

Seguidamente, prepararemos a documentación acorde.  Estamos a falar de conta de resultados prevista, balance, contas anuais anteriores, carteira de pedidos, e mesmo un dossier bancario específico para a entidade.  Todo iso antes de iniciar as negociacións.

Unha vez definidas as necesidades e o seu destino, deben elixirse varias entidades para solicitar a información, e solicitarase reunión presencial.  A partir da mesma expoñerase a operación, situación da empresa e datos relevantes.  Non importa que non coñezamos de memoria todos os datos.  O que é importante é non dicir unha cousa por outra, e asegurarse da información facilitada.

Posteriormente o habitual é que a entidade solicite información, da que a maioría xa dispoñeremos porque a preparamos antes.  Iso achega credibilidade e seriedade no proceso.  E por suposto, sempre brindarnos a colaborar e aclarar calquera punto da mesma.

Finalmente unha última recomendación:  Se nos din que non, preguntemos porqué.  A diagnose realizárona e pode sernos útiles para adoptar medidas posteriores de mellora.  Debemos evitar pecharnos portas porque esa negociación non saíse ben.  Teremos máis oportunidades e haberá que coidar a relación coa entidade sexa cal for o resultado.

Se necesitas asesoramento, sen custe, para o teu negocio neste aspecto, só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

 

Categorías: Artigos.