Que información debo preparar para afrontar unha negociación bancaria?

Neste artigo imos analizar que tipo de documentación debemos preparar para poder afrontar un proceso de negociación con éxito.  Evidentemente non é suficiente que a documentación que se prepare sexa a adecuada para que o resultado final sexa positivo.  Hai que ter en conta outros factores que condicionan o mesmo, como son a relación coa entidade previamente á negociación, volume de negocio, problemas e incidencias de xestión, irregularidades nas operacións, grao de cumprimento dos compromisos adquiridos pola empresa, etc.

Por outra banda, os datos financeiros da empresa, obviamente condicionan o grao de cumprimento dos obxectivos de financiamento, por exemplo, que a empresa fixara previamente.  É posible que estes sexan moi superiores aos que o negocio pode afrontar e cuxa devolución a asumir sexa posible a partir da capacidade de pago estimada e prevista para os próximos períodos.

Sendo isto así, hai un punto onde a empresa pode traballar e incrementar as súas opcións de éxito nun proceso de procura de financiamento.  Este punto fai referencia á documentación interna que xera e que pode preparar para facilitar ás entidades bancarias.

En relación á mesma cabe sinalar a seguinte:

-Contas anuais, que deben presentarse no prazo correcto, sen irregularidades nin información pouco clara.  Lembremos a importancia da formulación en prazo e presentación no Rexistro Mercantil.  Aínda que o cumprimento do prazo no primeiro caso non invalida as mesmas, o incumprimento do segundo e especialmente a non presentación das mesmas supón unha elevada desconfianza fronte a terceiros e mesmo multas ou cualificacións na sección 6ª de concurso culpable se a empresa non as presentou nos dous exercicios anteriores á posible declaración de concurso, dado o caso.

-Información adicional do negocio:  Detalle de investimentos en curso ou previstas, carteira de pedidos, operacións en proceso, novas incorporacións, etc.  Esta información é clave porque permite coñecer con máis detalle cara a onde se dirixe a empresa e as expectativas que iso poida xerar.  En base á xustificación das mesmas, pódense estimar ingresos e beneficios futuros, e por tanto capacidade de pago do banco.  Lembremos que é máis fácil que unha entidade bancaria financie un proxecto de crecemento, ou relanzamento comercial, que un buraco financeiro por problemas de xestión ou impagados.

-Resumo executivo do plan operativo anual que permita á empresa expoñer brevemente, e a partir do informe de xestión do exercicio pasado, elaborar un resumo do que se  preve realizar no próximo ano e se é posible, as magnitudes financeiras esperadas:  vendas,  marxes brutas,  BAI, etc.

-Proxección de resultados a peche do exercicio en curso, o que se chama unha conta de resultados provisional, onde se reflicta a proxección de ingresos e gastos resultantes da actividade, a partir do plan operativo do devandito exercicio. Por último, unha recomendación: a información facilitada debe ser rigorosa, coherente, clara e oportuna, polo que debe prepararse con anticipación para que, ante calquera aclaración solicitada polo banco, o prazo de resposta sexa lóxico e non pareza que se improvisa ante calquera petición de consulta por parte da oficina bancaria.

Se necesitas asesoramento, sen custe, para o teu negocio neste aspecto, só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

 

Categorías: Artigos.