Prórroga dos ERTE e paro dos autónomos: novidades

O Goberno deu luz verde a unha nova prórroga dos Expedientes de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) e da prestación por cesamento de actividade dos autónomos, tamén coñecida como o paro dos autónomos, ata o o 31 de maio. Ámbolos dous decretos foron aprobados o 26 de xaneiro dentro das medidas para paliar a crise económica provocada pola pandemia e entrarán en vigor o 1 de febreiro. Explicámosche en que consisten as axudas e quen poden beneficiarse:

 

PRÓRROGA DOS ERTE

Mantéñense os tres tipos de expedientes actuáis: os destinados aos sectores ou ás 47 actividades “ultraprotexidas”, os ERTE de impedimento da actividade e os ERTE de limitación.

EXENCIÓNS:

  1. Actividades ultraprotexidas: Inclúense na listaxe aqueles sectores que entre finais de abril e finais do 2020 non recuperaron a actividade en porcentaxe inferior ao 70% e que teñen máis dun 15% do seu persoal en ERTE. As exencións serán do 85% para empresas con menos de 50 traballadores e do 75% para as que teñen máis de 50 empregados, tanto para empregados que se reincorporaron ao seu posto como para os que continúan sen traballar.
  2. ERTE por impedimento: do 100% para empresas con menos de 50 traballadores e do 90% para as que teñan máis de 50 empregados en persoal.
  3. ERTE de limitación: para empresas de menos de 50 traballadores, estas serán do 100% ao 80% e para aquelas que teñan máis de 50 empregados, serán do 90% ao 70%.

SEIS MESES SEN DESPEDIMENTOS

A prórroga mantén o compromiso de manter o emprego durante seis meses trala aplicación do ERTE, así como a prohibición ás empresas de despedir -a excepción do despedimento disciplinario procedente, interromper contratos temporais, repartir dividendos e realizar horas extraordinarias e externalizar actividade.

PRESTACIÓNS

Os traballadores continuarán tendo acceso á prestación sen período de carencia, non lles computará o período consumido ata xaneiro do 2022 e a prestación equivalerá ao 70% da base reguladora.

PRESTACIÓN POR CESAMENTO DE ACTIVIDADE. PARO DOS AUTÓNOMOS

NOVIDADES MÁIS IMPORTANTES:

  1. Elimínase o requisito de ser beneficiario con anterioridade da devandita prestación para poder acceder á axuda.
  2. Tamén poderán solicitalo os autónomos que tiveron fillos durante o estado de alarma ou que estiveron de baixa por incapacidade temporal -até agora estáballes vetado por non percibilo entre marzo e xuño-.
  3. Os autónomos de tempada poderán beneficiarse desta prestación, ao reducir a dous meses a esixencia de estar dados de alta na Seguridade Social. Esta posibilidade non existía até agora xa que este colectivo quedaba fóra.
  4. Os traballadores por conta propia que no primeiro semestre de 2021 demostren unha caída de facturación do 50% respecto ao último semestre de 2019 terán dereito a cobrar o cesamento de actividade.

REQUISITOS:

  1. Estar afiliados e dados de alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou, no seu caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, antes do 1 de xaneiro de 2021.
  2. Acharse ao corrente no pago das cotas á SS. No entanto, se na data da suspensión da actividade non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará o pago ao autónomo para que no prazo improrrogable de 30 días naturais ingrese as cotas debidas.

CONTÍA:

Será do 50% da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desenvolvida. Esta cantidade incrementarase nun 20 % se o traballador autónomo ten recoñecida a condición de membro dunha familia numerosa e os únicos ingresos da unidade familiar ou análoga durante ese período proceden da súa actividade suspendida. No entanto, cando convivan nun mesmo domicilio acodes unidas por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia até o primeiro grao de parentesco por consanguinidad ou afinidade, e dúas ou máis membros teñan dereito a esta prestación extraordinaria de cesamento de actividade, a contía de cada unha das prestacións será do 40%, non sendo de aplicación a previsión contemplada no apartado anterior para familias numerosas.

CANDO PODES SOLICITALA?

Desde o día seguinte á adopción da medida de peche de actividade. Durante o tempo que permaneza a actividade suspendida manterase o alta no réxime especial quedando o traballador autónomo exonerado da obrigación de cotizar. A exoneración do ingreso das cotas estenderase desde o primeiro día do mes no que se adopta a medida de peche de actividade até o último día do mes seguinte ao que se levante dita medida ou até o 31 de maio de 2021 se esta última data é anterior. O período durante o cal o traballador autónomo estea exento da obrigación de cotizar entenderase como cotizado.

É COMPATIBLE CON OUTRAS AXUDAS?

É incompatible coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea, salvo que os ingresos sexan inferiores a 1,25 veces o importe do salario mínimo interprofesional; co desempeño doutra actividade por conta propia; coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxo actividade se viu afectada o peche; así como coa percepción dunha prestación de Seguridade Social salvo aquela que o beneficiario viñese percibindo por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.

Tes máis dúbidas? realiza a túa solicitude, sen custe, a través do formulario do Igape Responde.

 

 

Categorías: Artigos.