A miña empresa está obrigada a cumprir a Lei de Prevención de Riscos Laborais ou só necesito formación?

Todas as empresas deben garantir a seguridade do seu persoal e velar pola súa saúde na área de traballo. A Lei de Prevención de Riscos Laborais (PRL), aprobada en 1995, engloba un conxunto de accións destinadas a ese fin. Pero quen deben acatar a norma? Só afecta ás grandes compañías ou tamén ás pemes e autónomos?

A lei é de obrigado cumprimento para todas aquelas empresas que teñan contratada polo menos a unha persoa e o seu incumprimento leva sancións cuxa contía pode ser cuantiosa en función da gravidade da infracción cometida.

A lei de PRL xira ao redor de tres aspectos:

1-        Protexer a seguridade e a saúde do persoal.

2-        Identificar os riscos.

3-        Planificar e adoptar as medidas necesarias para evitar e minimizar os devanditos riscos.

A adopción por parte da empresa de actividades preventivas para reducir os riscos no traballo é unha das principais obrigacións de todo empresario, sexa gran empresa, peme ou autónomo. Así, entre as cuestións esixidas na normativa destaca a de realizar unha avaliación dos riscos e a consecuente planificación para evitalos, ou o que é o mesmo, un plan de prevención de riscos que deberá integrarse no negocio.

QUE TEN QUE INCLUÍR O PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS?

  1. A estrutura organizativa da empresa
  2. Avaliar os posibles riscos dentro da empresa derivados da natureza do posto de traballo.
  3. Planificar as eguim de prevención.
  4. Facer un eguimiento do programa.
  5. Formación de todo o persoal.

É OBRIGATORIO FACER A FORMACIÓN?

Sí. A formación en prevención de riscos sempre ten que facerse dentro da xornada laboral e débea impartir persoal cualificado. Debe incluír contidos teóricos e prácticos e se se realiza fóra do horario laboral debe descontarse das horas de traballo. O coñecemento por parte de todos os traballadores dos riscos aos que se expoñen e como é posible evitalos é un dereito adquirido e amparado pola Lei de Prevención de Riscos Laborais, tal e como establece no seu artigo 19.

A única excepción que recolle a normativa vixente afecta a un único coletivo: os traballadores por conta propia sen empregados ao seu cargo que non compartan centro de traballo con ningunha outra empresa nin realicen traballos para outro negocio. Para o resto, a lei é de obrigado cumprimento.

 

Categorías: Artigos.