Renda 2020: calendario, novidades, exencións e multas por non facela

A campaña da Renda para liquidar o IRPF do exercicio 2020 non presenta novidades significativas, salvo que este ano estará moi marcada polos ERTE, as prestacións por cesamento de actividade e até polos beneficiarios do Ingreso Mínimo Vital.

DATAS CRAVE:

7 DE ABRIL: Comeza a campaña por Internet a través da páxina web da Axencia Tributaria.

4 DE MAIO: Inicio do prazo de solicitude de cita previa de atención telefónica.

6 DE MAIO: Inicio de realización de declaracións por teléfono.

27 DE MAIO: Inicio do prazo de solicitude de cita previa para a declaración do IRPF en oficina.

2 DE XUÑO: Comeza o prazo da presentación presencial da declaración da Renda.

25 DE XUÑO: Termina o prazo das declaracións da Renda e Patrimonio con resultado a ingresar con domiciliación bancaria.

30 DE XUÑO: Finaliza a campaña da declaración da Renda e Patrimonio 2020-2021.

 

QUEN TEN A OBRIGACIÓN DE PRESENTALA?

  • Aquelas persoas que percibisen máis de 22.000 euros nos doce meses anteriores cun único pagador.
  • As persoas afectadas por un ERTE, como teñen dous pagadores, o límite para non presentar a declaración establécese en 14.000 euros. É dicir, cando hai máis dun pagador e o segundo ademais supera os 1.500 euros a límite baixa e a obrigación para declarar sitúase a partir dos 14.000 euros.
  • En relación aos ERTE, as mulleres en activo con fillos menores de tres anos teñen dereito á dedución de 100 euros ao mes a condición de que realicen traballo efectivo polo que se, por exemplo, algunha traballadora nesta situación estivo en ERTE durante un mes, ese mes non tería dereito aos 100 euros.
  • Os autónomos que recibisen prestacións por cesamento de actividade -o paro de autónomos- tamén deben declarar estes ingresos.

Estarán exentos de presentala os contribuíntes que obteñan uns rendementos brutos do traballo inferiores aos 14.000 euros.

 

ENTRE AS NOVIDADES, PAGO FRACCIONADO EN SEIS MENSUALIDADES PARA OS AFECTADOS POR ERTES

A campaña 2020-2021 trae consigo novidades pouco significativas:

En seis pagos e sen intereses desde o 20 de xullo: As persoas afectadas por un ERTE ás que a declaración da renda lles salga a pagar poderán fraccionar o importe en seis mensualidades. Até agora só era posible dividir o pago en dous a 60% inicial ao acabar a campaña da renda (30 de xuño) e o 40% restante a principios de novembro. A Axencia Tributaria está a enviar cartas a estes novos declarantes onde se lles informa que poderán fraccionar o pago en seis partes iguais sen intereses: o primeiro pago será o 20 de xullo e o último o 20 de decembro.

Os premios, exentos até os 40.000 euros: Non están obrigados a declararse os premios cuxo importe íntegro sexa igual ou inferior aos 40.000 euros.

Doazóns: Amplíase até o 80% de dedución aos primeiros 150 euros de achegas cando até agora era do 75%. Para as doazóns superiores, as deducións pasan do 30 ao 35%. O terceiro ano que se fai a doazón, a porcentaxe aplicable será do 40% se se superan os 150 euros.

HAI QUE DECLARAR O INGRESO MÍNIMO VITAL?

A Axencia Tributaria aclarase que, aínda que esta prestación está exenta, hai que declarar como rendementos de traballo os importes que superen os 11.279,39 euros (1,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (Iprem) se ademais do ingreso mínimo percíbense outras axudas para colectivos vulnerables. En todo caso, Facenda asegura que, na maioría dos casos, a eclaración será moi sinxela, sen ingresos que incorporar e con resultado cero: nin a pagar nin a devolver.

AS PENSIÓNS ESTÁN EXENTAS?

Nos casos de pensionistas que cobren menos de 22.000 euros anuais dun único pagador ou das pensións percibidas polos réximes públicos da Seguridade Social (ademais de prestacións por incapacidade, xubilación, viuvez) non existe a obrigación de presentar a declaración.

Se as prestacións proveñen de dúas ou máis pagadores, o máximo para non ter que pagar baixa até os 14.000 euros. Neste último caso, os ingresos do segundo e seguintes pagadores deben superar os 1.500 euros.

 

QUE PASA POR NON FACER A DECLARACIÓN Ou FACELO FÓRA DE PRAZO?

O atraso ou omisión pode saír moi caro aos contribuíntes, xa que leva sancións e recargas cuxa contía varía segundo o caso. As multas, en xeral, dependen de tres factores:

 

  1. O tempo transcorrido desde a data límite para presentala e o momento de presentala.
  2. Quen informa do erro, descoido ou irregularidade: se o fai o contribuínte ou a Axencia Tributaria.
  3. O resultado da declaración.

 

SE INFORMA O CONTRIBUÍNTE:

Se a declaración da Renda sae a devolver, a multa por non presentala a tempo será de 150 euros, pero se o resultado sae a pagar haberá, ademais, recarga, que varía en función do tempo transcorrido, entre un mínimo dun 5% e un máximo dun 20% se a demora supera os 12 meses.

SE INFORMA FACENDA:

Se a declaración sae a devolver ou é cero, a sanción será máis elevada que no caso anterior. O contribuínte deberá entón presentar o IRPF, ingresar o estipulado e, sobre o devandito importe, a multa de Facenda será de entre un 50 e un 150% da débeda, en función de cada caso.

Categorías: Artigos.