Teño unha peme, que libros de contas debo levar?

Como empresario nunha PEME, tes o deber de levar a contabilidade da empresa, que deberá verse reflectida nos libros Diario e Maior e, ao peche do exercicio, elaborar os estados financeiros (balance, conta de perdas e ganancias, memoria e estado de cambios no patrimonio neto.

Como PEME, estarías exento de elaborar os fluxos de tesourería.

Tes máis dúbidas ao respecto? podes consultarnos a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.