Que requisitos teño que cumprir para ter dereito ao ingreso mínimo vital?

Entre os requisitos para poder acceder á prestación é necesario:

  • Ser residente en España, ter entre 23 e 65 anos o, no caso de ter un menor a cargo, ter ao menos 18 anos e ter residencia legal en España durante un año. Os fogares levarán constituidos ao menos un ano.
  • Levar vivindo polo menos tres anos de forma independente.
  • Ter cotizado polo menos un ano á Seguridade Social.
  • Contémplanse excepcións para os solicitantes de protección internacional, as víctimas de trata de seres humanos (a partir da expedición da autorización de residencia provisional) ou as mulleres estranxeiras vítimas de violencia machista. As vítimas de maltrato forzadas a abandonar o seu domicilio familiar habitual acompañadas dos seus fillos e seus familiares ata segundo grado por consanguinidade o afinidade tamén poderán ser beneficiarias.
  • O ano mínimo de residencia legal acreditarase co rexistro central de estranxeiros ou ben o respectivo documento que demostre a condición de residente legal. Dita acreditación, xunto co cumprimiento dos requisitos de idade, serán os primeiros documentos que esixa a Seguridade Social.
  • A axuda está suxeita á búsqueda activa de emprego.

No seguinte enlace podes acceder a un simulador.

 

Categorías: Coñecemento.