Que quere dicir o concepto fondo de manobra necesario?

Cando nos aproximamos ao concepto de fondo de manobra debemos diferenciar varias definicións:

 

  • Fondo de manobra aparente: fórmula que nos ofrece o balance de situación onde se trata da diferencia entre Activo Corrente e Pasivo Corrente e nos indica a parte do activo corrente que está financiado con recursos permanentes.
  • Fondo de manobra necesario: este concepto está relacionado co periodo medio de maduración da empresa e require dun estudo máis pormenorizado. A través deste estudo identifícanse as necesidades operativas de fondos para a empresa no curto prazo.
  • Período medio de maduración: tempo medio que transcorre entre o pago a provedores pola compra de materias primas ou mercadorías e o cobro a clientes pola venta de produtos finais.

O estudio destes tres conceptos en conxunto vainos permitir unha mellor comprensión das necesidades a financiar do circulante da empresa.

Categorías: Coñecemento.