Estando vixente un ERTE por forza maior a 30-09-2020, pode iniciarse a tramitación dun ERTE por causas ETOP derivadas da covid-19?

Si, a tramitación dun novo ERTE por causas ETOP derivadas da covid-19 pode iniciarse mentres esté vixente un ERTE por forza maior recoñecido ao amparo do artigo 22 do RDLei 8/2020.

Cando o ERTE por causas ETOP vinculadas á covid-19 se inicie trala finalización dun ERTE por forza maior baseado na causa prevista no artigo 22 do RD Lei 8/2020, a data de efectos de aquel se retrotraerá á data de finalización deste.

Categorías: Coñecemento.