Cal é a lexislación de referencia no caso das comidas preparadas?

A nivel estatal, tanto no caso de comidas preparadas e vendidas directamente ao consumidor como no caso de preparación para colectividades, sería de aplicación o REAL DECRETO 3484/2000, de 29 de decembro, polo que se establecen as normas de hixiene para a elaboración, distribución e comercio de comidas preparadas.

A nivel europeo, seguen sendo de aplicación o Regulamento 852/2004, de 29 de Abril de 2004,do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á hixiene dos produtos alimenticios, e o Regulamento 853/2004, de 29 de Abril de 2004,do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal.

Categorías: Coñecemento.