Alugueiros. Pódense negociar?

Os pequenos negocios deben tratar de renegociar o contrato de arrendamento. O negocio pode sobrevivir e o arrendador pode seguir xerando fluxos de efectivo.

Durante os meses de confinamento o Goberno impulsou algunhas medidas orientadas ao aluguer. Exactamente o Real Decreto 15/2020 tenta modificar as relacións contractuais entre o arrendador e o arrendatario. Esta lei está orientada a grandes espazos, cunha superficie total alquilable superior aos 1.500 m2. Cando non son grandes arrendadores, o Real Decreto di que se poderá servir da fianza para o pago total ou parcial dalgunha das mensualidades. Pero sobre esta fianza deberá ser reposta nun prazo que non sexa inferior a un ano ou no prazo de vixencia do contrato se é inferior ao ano.

Como a maioría deles non poden acollerse a esta moratoria, só quedan dúas opcións:

▪ Pactar co arrendador novas condicións do contrato, o que permite ao empresario continuar co negocio e que o arrendador continúe cobrando e coa leira ocupada.

▪ Acudir ao auxilio xudicial, suspendendo o contrato ou modificando as súas condicións mediante a cláusula rebus sic stantibus.

As estipulacións contractuais o son tendo en conta das circunstancias concorrentes cando se asinan, e calquera alteración substancial de tales circunstancias poden dar lugar á modificación do acordo, concretamente das obrigacións das partes, ou á súa resolución.

En ocasións pódese acudir a unha solución personalizada, onde ambas as partes poidas adoptar unha decisión satisfactoria. Esta solución podería partir dunha moratoria vinculada á liquidación posterior dos devanditos meses en función das vendas xeradas.

Así, o arrendador poderá obter unha maior renda coa seguridade de que o arrendatario continúe. Por outra banda, o arrendatario consegue financiamento transitorio en espera de despegar a súa cifra de vendas. Asume un custo maior finalmente, pero que se pode considerar como un interese asociado a unha moratoria financeira.

Categorías: Coñecemento.