Que opcións de financiamento alternativas podo ter?

En ocasións necesitamos levar a cabo a contratación dalgún produto financeiro que nos permita acceder á compra dun vehículo, unha frota deles, ou realizar un investimento en activos fixos como ordenadores, máquinas, etc… Deixando a un lado a compra directa, con ou sen financiamento, neste artigo imos falar dun produto que se manexa con frecuencia: o Factoring e o Leasing.

No factoring atopámonos cun contrato de arrendamento financeiro con opción de compra dun ben moble ou inmoble.

A operación de leasing é máis propiamente unha operación de compra-venda con pago aprazado, que un alugueiro. Nela interveñen as seguintes figuras: o solicitante, a empresa de leasing e o provedor. O funcionamento dunha operación de leasing é o seguinte:

• O solicitante selecciona un activo (maquinaria, instalación, etc.) que precisa para o seu funcionamento.
• A empresa de leasing adquire o ben seleccionado ao provedor e pono ao dispor do solicitante mediante a firma dun contrato de arrendamento financeiro.
• O solicitante comprométese a abonar á empresa de leasing cotas periódicas pactadas no contrato durante o prazo de tempo definido no mesmo. As cotas poderán ser prepagables ou post- pagables
• A duración do contrato non pode ser inferior a dous anos no caso de bens mobles ou a dez anos no suposto de bens inmobles
Unha vez vencido o prazo do arrendamento o solicitante pode optar entre as seguintes opcións é esta a principal característica que o define como produto financeiro:
• Adquirir o ben, pagando a última cota de ‘Valor residual’ establecida no contrato.
• Renovar o contrato de arrendamento.
• Non exercer a opción de compra, entregando o ben á empresa de leasing.

Aconséllase a súa utilización para o financiamento tanto de activos mobiliarios –maquinaria, vehículos, equipos proceso información, etc.-, como de activos inmobiliarios.

Hai dous tipos de operacións de leasing: FINANCEIRO: a sociedade de leasing comprométese a entregar o ben, pero non ao seu mantemento ou reparación, e o cliente queda obrigado a pagar o importe do alugueiro durante toda a vida do contrato sen poder rescindilo unilateralmente. Ao final do mesmo, o cliente poderá ou non exercitar a opción de compra e OPERATIVO, onde o arrendamento realízase durante un período, que pode ser revocable polo arrendatario en calquera momento, aviso previo/previo aviso.

Vantaxes principais do leasing:

• Permite o financiamento do 100% da operación sen necesidade de realizar desembolso inicial, co que a empresa non sofre unha diminución do activo circulante.
• Goza dun tratamento fiscal favorable xa que se permite a amortización acelerada do ben.
• Maior axilidade e rapidez nos procesos de tramitación e concesión. Adoita poder pecharse unha operación en menos tempo que pedindo un préstamo bancario
• Non supón empeoramento da situación de endebedamento da empresa.
• Flexibilidade no establecemento das cotas, podendo adaptalas á súa conveniencia (constantes, crecentes, carencia…).
• As cotas son tomadas como gasto deducible.
• Non é necesario facer un desembolso inicial, mantense a rendibilidade económica sobre activos fixos, dado que o leasing non aparece no balance. Consecuentemente tampouco modifica o cociente de endebedamento do arrendatario.
• Ao final, mediante o pago dun valor residual prefijado no contrato, pódese adquirir a propiedade do ben.

 

Se necesitas asesoramento gratuíto no ámbito financeiro, podes solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

Categorías: Artigos.