Que documentación e información é necesaria para dar de alta unha Sociedade de Responsabilidade Limitada (SRL ou SL)?

Como xa comentamos nun Punto PAE podemos dar de alta unha Sociedade de Responsabilidade Limitada ou SL (lembra preguntar primeiro no punto PAE da túa elección se presta este servizo: buscador de puntos PAE, e lembra que as oficinas do IGAPE son Puntos PAE).

A documentación necesaria para dar de alta unha Sociedade de Responsabilidade Limitada (SL ou SRL) é:

Certificación negativa da denominación da sociedade outorgada por Rexistro Mercantil Central. Solicitala en: http://www.rmc.es/deno_solicitude.aspx  A opción máis rápida e a mais barata é a opción E: entrega telemática que non necesita firma electrónica.

• Certificado de conta bancaria: Pode ser unha particular dun dos socios ou a mellor opción é que unha vez xa se teña o certificado da denominación ábrase unha conta corrente a nome desta sociedade. Necesitarémola para domiciliar os pagos da seguridade social e para o pago do rexistro mercantil provincial.

• DNI de todas as persoas socias e traballadoras. No caso de Estranxeiros sen DNI: NIE comunitario ou NIE e permiso de residencia e traballo por conta propia. No caso de Socios Estranxeiros Capitalistas (sen residencia nin actividade na empresa) teñen que achegar o NIE por asuntos económicos. Se o socio é forma xurídica: CIF da empresa e datos do representante (con poderes para asinar).

• Tarxeta da Seguridade Social: de todas as persoas socias (que vaian ser dados de alta na SS) e traballadoras, ou outro documento que acredite o número de afiliación á Seguridade social.

Outros datos que se precisan:

• Datos persoais dos socios (e Cónxuxes: DNI e Réxime do matrimonio), dirección correcta (se a do DNI xa non é) e o código postal.
• Domicilio da empresa e da actividade empresarial (incluído: metros cadrados do lugar da actividade, código postal e teléfono).
• Epígrafe IAE (Actividades Económicas) e CNAE (Preguntar na Axencia tributaria que IAE e CNAE nos corresponde). Actividade/s a realizar neste momento, ou futuras actividades previstas a realizar pola empresa (Importante para o obxecto social nos estatutos).
• Achega de cada socio. No seu caso, indicación da condición de administradores, nº de participacións, importe da participación e retribución do administrador: gratuíto, cantidade fixa ou % dos beneficios.
• Para darse de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA): base de cotización elixida e Mutua.
Para contratación de traballadoras/es: contrato ou acordo de contratación ou autorización para cursar o alta na Seguridade Social.

 

Se necesitas que che asesoremos sen custe neste aspecto, podes solicitalo a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Artigos.