Obter financiamento a través de aprazamentos da Axencia Tributaria

Nestes tempos nos que é tan relevante a dispoñibilidade de fondos, parécenos interesante falar dunha fórmula de financiamento de circulante que, ademais de ter un custo razoable, podo instrumentarla cun grao de planificación adecuado, cun sinxelo control para o seu seguimento.

Estamos a falar do financiamento asociado aos aprazamentos da AEAT. Como seguramente é coñecedor, a AEAT permite aprazar os tributos devindicados de acordo coa lexislación actual, é dicir, será aplicable ás débedas tributarias ás que fan referencia as letras b), f) e g) do artigo 65.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria. É dicir, estamos a falar das correspondentes a obrigacións tributarias que deban cumprir o retenedor ou o obrigado a realizar ingresos a conta.

Así mesmo teranse en conta as derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se xustifique debidamente que as cotas repercutidas non foron efectivamente pagas. Tamén poderán incluírse as correspondentes a obrigacións tributarias que deba cumprir o obrigado a realizar pagos fraccionados do Imposto sobre Sociedades.

No escenario actual, cabe lembrar o importante de poder acollerse ao opcións de financiamento dos impostos para ingresar, sendo relevante por exemplo RD-Lei 35/2020, de 22 de dic, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalería e o comercio e en materia tributaria (BOE 23 de decembro).

Segundo este Real Decreto, concederase a todas aquelas declaracións-liquidacións e autoliquidacións cuxo prazo de presentación e ingreso finalice desde o día 1/abril ata 30/abril de 2021, ambos inclusive, isto é, correspondentes a 1 t/2021.

Os requisitos para cumprir serán os seguintes:

1. Importe aprazado no seu conxunto < 30.000,00 euros.

2. Será aplicable excepcionalmente aos pagos fraccionados, o IVE/IVE e as retencións.

3. Debedor sexa unha persoa ou entidade con volume de operacións non superior a 6.010.121,04 euros en 2020.

4. O prazo será de seis meses.

5. Non se devindicarán intereses de demora durante o primeiros tres meses do aprazamento.

Quédanos despexar o custo do devandita financiamento polos tres meses seguintes. Teñamos en conta en primeiro lugar que a liquidación dos intereses de demora faise de oficio e notificada por AEAT. Aplicarase ao importe non ingresado en prazo o tipo de interese (intereses de demora) calculado en base ao interese legal do diñeiro máis un 25%. (Art. 26.6 de LXT): 3,75% en 2021.

Se se trata de intereses por aprazamentos, fraccionamentos e suspensións de débedas garantidas con aval solidario ou seguro de caución aplicarase o interese legal do diñeiro. (3% en 2021). O interese de demora tamén se aplica cando sexa AEAT quen realice unha devolución de ingresos indebidos en favor do obrigado ao pago (tipo legal do diñeiro + 25%). Polo tanto, é unha boa noticia para as nosas micropemes e autónom@ s a posibilidade de facilitar a tesourería nestes meses de inicio de 2021 con accións de financiamento combinado.

Se necesitas asesoramento sen custe, podes solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

Categorías: Artigos.