Novo sistema de cotización para persoas traballadoras autónomas. Como funciona?

As persoas traballadoras autónomas estrean 2023 cun sistema de cotización que nada ten que ver co que tiñan ata o de agora porque cotizarán segundo os seus ingresos netos.

Deste xeito, o autónomo, en función da súa previsión de rendementos, ten 15 tramos distintos para elixir o que máis se adapta ás súas circunstancias. Neste artigo contámosche as características do sistema e todo o que debes saber para estar ao día.

 

Cal é a base pola que debes cotizar?

Debes realizar unha previsión da media mensual dos teus rendementos netos anuais e elixir unha cota, unha base comprendida entre a base mínima e a base máxima do tramo correspondente á devandita previsión. Esta base terá a consideración de provisional e regularizarase conforme os ingresos reais, determinando a base definitiva a efectos de prestacións.

Cal e o importe máximo e mínimo da cota?

As persoas con menos ingresos pagarán unha cota de 230 euros ao mes e quen supere os 6.000 euros abonarán 500 euros, cando ata o de agora, con independencia dos ingresos e gastos, existía a posibilidade de abonar o mínimo establecido (293,94 euros mensuais).

A cota cambiará en 2024, 2025…

A reforma é progresiva, as cotas iranse modificando durante os próximos anos en función dos ingresos e gastos. Desta maneira, os autónomos con rendementos netos inferiores a 670 euros pagarán 230 euros ao mes en 2023; no 2024 abonarán 225 euros e 200 euros no 2025.

Pola súa banda, no tramo máis alto da táboa, abonaránse á Seguridade Social 500 euros/mes no 2023, 530 en 2024 e 590 a partir de 2025. Desde ese ano en diante, os 15 tramos iranse revisando cada tres anos ata o exercicio 2032, data na que cada autónomo cotizará polos ingresos reais que obteña do seu traballo.

Podo cambiar a base de cotización nun mesmo ano? As bases de cotización pódense modificar ata seis veces ao ano elixindo un tramo superior ou inferior ao inicialmente sinalado. Estas son as datas para notificalo:

  • 1 de marzo: se a solicitude formúlase entre o 1 de xaneiro e o último día natural do mes de febreiro.
  • 1 de maio: se a solicitude formúlase entre o 1 de marzo e o 30 de abril.
  • 1 de xullo: se a solicitude formúlase entre o 1 de maio e o 30 de xuño.
  • 1 de setembro: se a solicitude formúlase entre o 1 de xullo e o 31 de agosto.
  • 1 de novembro: se a solicitude formúlase entre o 1 de setembro e o 31 de outubro.
  • 1 de xaneiro do ano seguinte: se a solicitude formúlase entre o 1 de novembro e o 31 de decembro.

Como se calcula? Teranse en conta os rendementos netos obtidos durante cada ano natural pola realización das actividades profesionais ou realizadas, tanto se se fan a título individual ou como socios ou integrantes de calquera tipo de entidade, teña ou non personalidade xurídica. Unha vez fixados devanditos rendementos, elixirase entre a base mínima e a máxima, segundo o tramo de rendementos que correspondan, tendo en conta a media mensual de rendementos netos anuais.

Cando hai que informar dos rendementos económicos netos previstos? Se a persoa xa estaba de alta en 2022, os rendementos previstos deberanse declarar antes o día 31 de outubro de 2023, independentemente de que conleve ou non un cambio de base.

Que pasa coa base elixida en 2022 ata que se elixa outra? Mentres non se elixa un tramo da táboa, a persoa seguirá cotizando durante 2023 sobre a base que correspondería en xaneiro dese ano, aplicando á base de cotización en decembro de 2022 aqueles cambios e incrementos que, conforme a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 e á lexislación anterior, puidese corresponder.

Non hai tarifa plana co novo sistema de cotización? Non, pero aqueles autónomos que sexan alta a partir de xaneiro de 2023, sendo dita alta a primeira, ou non estivesen no réxime nos dous anos anteriores á nova solicitude, establécese unha nova modalidade de tarifa plana de cota reducida de 80 euros cunha duración inicial de 12 meses ampliable a 24 se non se obteñen ingresos superiores ao SMI superado o período inicial. As prestacións económicas ás que puidesen ter dereito os autónomos que se beneficien desta cota reducida determinarase de acordo con a base mínima do tramo inferior da táboa xeral. Estas cotizacións non serán obxecto de regularización.

E se xa a teño? Aínda que se ha lei derrogado a tarifa plana poderase continuar gozando destes beneficios na cotización ata que se esgote a súa duración máxima a quen fose beneficiarios destes antes do 1 de xaneiro de 2023.

 

Estes son os 15 tramos VER IMAXE. 

Categorías: Artigos.