Implantar o Plan de Igualdade. Cales son as etapas a seguir?

Na súa redacción orixinal, o artigo 45.2 da LOIMH (Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes) contemplaba a obriga de negociar e executar plans de igualdade só para as empresas que tivesen 250 ou máis traballadores.

O apartado primeiro do artigo 1 do RD-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantir a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes no emprego e na ocupación (BOE, 7 de marzo), vén modificar este precepto para cambiar o limiar mínimo dos traballadores, obrigando a todos aquelas empresas que teñan no seu cadro de persoal cincuenta ou máis traballadores.

O proceso de deseño e elaboración dun plan de igualdade podería estruturarse en cinco grandes fases:

 

Fase 1: Posta en marcha do proceso de elaboración do plan de igualdade.

Incluirá a designación dunha comisión de traballo para a elaboración do plan de igualdade, formada por representantes da empresa e das persoas traballadoras. A comisión de traballo estará encargada de establecer o proceso de negociación para a elaboración do plan e coordinar o traballo necesario para o seu desenvolvemento.

Fase 2: Diagnose da situación.

Esta fase implica a recollida de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, para determinar a magnitude das desigualdades existentes ou potenciais entre mulleres e homes na empresa. A información recollida servirá para establecer unha análise da situación actual e determinar as desigualdades e dificultades que deberían ser abordadas polo plan de igualdade.

Fase 3: Deseño, aprobación e rexistro do plan de igualdade.

Implica a definición dos obxectivos, medidas e accións concretas que deben levarse a cabo para alcanzar os obxectivos marcados no plan de igualdade. Ademais, estableceranse os indicadores para o seguimento e avaliación do plan, así como o calendario de execución. Unha vez aprobado, o plan de igualdade será comunicado a todo o persoal da empresa e rexistrado en el REGCON (Rexistro e Depósito de Convenios Colectivos, Acordos Colectivos de Traballo e Planes de Igualdade).

Fase 4: Implantación e seguimento do plan.

Inclúe a execución das medidas previstas no plan de igualdade dentro dos prazos establecidos ou programados. Esta fase implica a aplicación efectiva do plan de igualdade, así como o seu seguimento para garantir ou comprobar o grao de cumprimento dos obxectivos establecidos.

Fase 5: Avaliación, seguimento continúa e revisión do plan.

Esta fase consiste na valoración do grao de execución e cumprimento dos obxectivos e medidas do plan, dos seus resultados e do impacto que tivo na empresa. Así mesmo, inclúe a revisión dos contidos do plan de igualdade para actualizalos ou axustalos segundo os resultados do devandito seguimento ou avaliación.

Se tes máis dúbidas ao respecto, podes consultarnos a través do Igape Responde. 

Ademais, o MÉRCORES, 19 de abril, celebramos un evento virtual sobre esta temática.

 

Categorías: Artigos.