Guía básica en tempos de pandemia: restricións para Semana Santa

A Xunta determinou que as restricións sanitarias en Galicia se manteñen durante a Semana Santa o que significa que, como norma xeral, os movementos estarán limitados á propia comunidade autónoma até o próximo 9 de abril. Ante o aluvión de normativas e os cambios no criterio das autoridades en función da evolución da pandemia, resumimos algunas cuestións básicas que poden ser de utilidade:

 • CAL É AGORA A OCUPACIÓN PERMITIDA EN BARES E RESTAURANTES?

A Xunta estableceu  na maior parte da comunidade autónoma reunión dun máximo de seis persoas non convivientes en terrazas e de catro no interior. Así, nos concellos con menor nivel de incidencia -onde reside o 86% dos galegos e onde a incidencia é inferior a 150 casos por 100.000 habitantes- o aforo da hostalaría é do 50% e en terrazas do 75%.

 • ATÉ QUE HORA PODE TER ABERTO O MEU ESTABLECEMENTO?

A hora de peche para a hostalaría fíxase ás 21.00 horas.

 • QUE PASA SE INCUMPRO O HORARIO DE PECHE?

As multas por incumprir o horario poden oscilar, ao atentar contra a saúde pública, entre os 3.001 e os 600.000 euros segundo a gravidade.

 • PODO DESPRAZARME A OUTROS MUNICIPIOS SE NON É POR TRABALLO?E FÓRA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA?

Galicia leva meses pechada perimetralmente e non haberá cambios en Semana Santa polo que non se pode viaxar fóra da comunidade autónoma. Con todo, si están permitidos os desprazamentos internos, entre municipios, salvo aqueles concellos con nivel extremo (nestes momentos só hai tres: Vilardevós, Paradela e Maside), polo que a mobilidade está autorizada dentro de Galicia tanto por motivos laborais como persoais, é dicir, non se precisa xustificación ou salvoconducto para desprazarse.

 • HAI CAMBIOS RECENTES NAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS?

Non, o Ministerio de Sanidade establece os mesmos criterios en canto á protección das persoas traballadoras. Así, a empresa pode paralizar a actividade se así o considera ou adoptar medidas organizativas ou preventivas que, de maneira temporal, eviten situacións de contacto social, sen necesidade de paralizar a súa actividade.

No entanto, e para cando isto non resulta posible, de conformidade co recollido no artigo 21 da lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais (LPRL), e no que incumbe ao risco de contaxio por coronavirus, cando as persoas traballadoras esteanou poidan estar expostas a un risco grave e inminente polo seu traballo, a empresa estará obrigada a:

 1. Informar canto antes sobre a existencia do devandito risco.
 2. Adoptar as medidas e dar as instrucións necesarias para que, en caso de perigo grave, inminente e inevitable, as persoas traballadoras poidan interromper a súa actividade e, se fose necesario, abandonar de inmediato o lugar de traballo. En aplicación desta norma, as empresas deberán proceder a paralizar a actividade laboral no caso de que exista un risco de contaxio por coronavirus no centro de traballo, iso no entanto a activación de medidas que permitan o desenvolvemento da actividade laboral de forma alternativa ou ben, de ser necesario, a adopción de medidas de suspensión temporal da
 3. No caso de que a prestación de servizos no centro de traballo leve un risco grave e inminente de contaxio por coronavirus, tamén as persoas traballadoras poden interromper a súa actividade e abandonar o centro de traballo.
 4. As empresas deberán adoptar aquelas medidas preventivas de carácter colectivo ou individual que sexan indicadas, no seu caso, polo servizo de prevención de acordo coa avaliación de riscos, isto é, en función do tipo de actividade, distribución e características concretas da actividade que a empresa realice.

Entre as medidas que poden adoptarse están as seguintes:

 1. Organizar o traballo de modo que se reduza o número de persoas traballadoras expostas, establecendo regras para evitar e reducir a frecuencia e o tipo de contacto de persoa a persoa.
 2. Adoptar medidas específicas para as persoas traballadoras especialmente sensibles.
 3. Proporcionar información sobre medidas hixiénicas, como lavarse as mans con frecuencia, non compartir obxectos, ventilación do centro de traballo, e a limpeza de superficies e obxectos. As empresas deberán pór a disposición das persoas traballadoras o material hixiénico necesario, e adoptar os protocolos de limpeza que fosen precisos.
 4. Facilitar, se é posible, o teletraballo como medida organizativa.

Se necesitas asesoramento, sen custe, para o teu negocio neste aspecto, só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

Categorías: Artigos.