Estados financeiros intermedios, por que determinan a marcha da miña empresa?

Os estados financeiros intermedios son unha ferramenta moi útil como resumo de toda a actividade financeira dunha empresa nun período determinado. Utilízanse para determinar a marcha da miña empresa nun momento concreto. Aínda que a maioría das pemes só preparan os estados financeiros anuais, algunhas optan por obter máis información aínda máis detallada e oportuna preparando os estados financeiros intermedios.  E é unha moi boa medida.

Os estados financeiros intermedios cobren un período de menos dun ano e a miúdo son preparados mensual ou trimestralmente. O seu obxectivo é mostrar a situación financeira dunha empresa no momento en que os estados foron preparados. A partir desta información, a administración, os prestamistas ou investidores potenciais poden tratar de determinar a saúde financeira da empresa. Aínda que os estados financeiros anuais son  auditados por contadores externos en xeral, os intermedios poden ou non selo.

Hai tres informes principais que compoñen os estados financeiros dunha empresa: o balance xeral, o estado de resultados e o estado de fluxos de efectivo.  A folla do balance mostra o valor de todo o que posúe a empresa e o que debe (activos e pasivos), así como tamén o capital acumulado na empresa. O estado de resultados, tamén coñecido como estado de perdas e ganancias, lista todos os ingresos e gastos durante un período específico. O estado de fluxo de caixa mostra como o diñeiro entra e sae durante as operacións de negocio.

Os estados financeiros poden tomarse xuntos para comparar o rendemento dunha empresa a través do tempo, por exemplo, de ano en ano. A información contida neles é utilizada nunha variedade de formas: os propietarios ou os administradores da empresa poden determinar as formas de mellorar as operacións ou reducir os gastos. Os potenciais investidores estudan os estados financeiros para determinar se se debe poñer diñeiro nunha empresa.

A información contida nos estados financeiros pode ser utilizada para calcular unha variedade de razóns financeiras. Estes índices examinan a relación entre os diferentes números nos estados financeiros e poden axudar a determinar a rendibilidade da empresa, como se xestiona a débeda e a eficiencia con que opera a empresa. Utilizando estes índices, é posible comparar o rendemento da empresa cos seus competidores, a industria como un todo ou mesmo en si mesma en diferentes momentos no tempo.

Hai que ter en conta que a información dos estados financeiros é só aplicable ao momento en que foron preparados.

En canto aos estados financeiros doutro período podería producir resultados moi diferentes. Por exemplo, os estados financeiros dunha tenda de xoguetes antes e despois da tempada de vacacións probablemente terían un aspecto moi diferente. Ademais, ao comparar os estados financeiros de distintas empresas, deberías considerar parámetros como o tamaño da empresa e onde se atopa para obter unha comparación equitativa.

Por tanto, xa sexa polo proceso de elaboración, que esixe axilidade, oportunidade e rigor na xestión contable, como pola información oportuna, fiel, áxil e adaptada para a toma de decisións, é unha práctica interna de xestión financeira claramente recomendable.

Categorías: Artigos.