As preguntas das empresas

Todos
xeral
financeiro
negocio
operacions
persoas

Como é o funcionamento de Google Analytics?

Primeiramente, deberemos incluír un código javascript en tódalas páxinas que queremos analizar da nosa web (incluso é mais sinxelo se traballamos en plataformas tipo wordpress, nas que só...

Que é o posicionamento SEO?

O posicionamento SEO (acrónimo de Search Engine Optimization, ou optimización de motores de busca) consiste nunha serie de estratexias destinadas a aumentar a cantidade e calidade das visitas a...

Que é Microsoft Teams?

Microsoft Teams é unha plataforma de chat e colaboración na que os membros do equipo poden acceder a todas as conversacións, reunións, arquivos e notas nun só lugar. Este é un servizo...

Que é un e-commerce?

O e-commerce ou comercio electrónico é un sistema de compra e venda de produtos e servizos que utiliza Internet como medio principal de intercambio. Noutras palabras, trátase dun comercio que...

Que é un Customer Journey Map?

É un diagrama, ou varios diagramas, que mostran as etapas polas que pasan os clientes cando interactúan coa empresa, desde o momento no que compran produtos en liña, ata cando acceden ao servizo...

Que vantaxes ten o Cross Selling?

  Aumento do valor da nosa marca e negocio: se o usuario atopase coidado e ten cubertas tódalas súas necesidades, crearemos mais interese na nosa marca e será un valor engadido. Incremento...

En que consiste o Método SPIN?

Unha das técnicas de venta baseadas en escoitar esas necesidades é o Método SPIN. Trátase de reformular as preguntas que facemos ós nosos clientes, para interese nos nosos produtos ou servizos...

A que lle de denomina “metodoloxía Agile”?

‘Agile’ é moito máis que unha metodoloxía para o desenvolvemento de proxectos que precisan de rapidez e flexibilidade, é unha filosofía que supón unha forma distinta de traballar e de...

Ata cando se prorrogan os ERTEs?

Polo de agora, os ERTEs prorróganse ata o 31 de maio. O Goberno está en negociacións coa patronal e con sindicatos para tratar de extender esa data ata o vindeiro 30 de setembro; con todo, a día...

A que se lle denomina taboleiro Kanban?

É unha ferramenta áxil de xestión de proxectos deseñada para axudar a visualizar o traballo, limitar o traballo en curso e maximizar a eficiencia (ou o fluxo). Baséase nun panel, dividido en...

Se quero implantar un ERP, por onde debo comezar?

Por simplificar os teus procesos, ter definidos os teus requisitos posto que o ERP debe recoller de forma automática os mesmos, é dicir, o ERP automatiza os teus procesos de información polo que...

En que consiste o Cross Selling?

É unha estratexia de marketing ofertamos ó cliente (real ou potencial) produtos complementarios ós que querer adquirir ou ós que xa temos constancia que mercou, incrementando o importe da venda...

Podo ubicar os produtos no almacén a oco fixo?

Si, é unha opción moi estendida, máis e mellor ter ubicación fixa para os ocos de pickig e modelo caótico a oco baleiro para o resto de mercadoría, normalmente en palet, posto que cada vez os...

Que é o Up Selling, ou venda adicional?

  Cando falamos de Up selling, ou venda adicional, trátase dunha estratexia de marketing na que ofrecemos ó cliente unha, ou varias alternativas similares, con mellores prestacións co...

Que é a reclasificación das débedas?

Desde un punto de vista financeiro, é recomendable a adecuada  reclasificación das débedas a curto e longo prazo.  É dicir, a peche do exercicio hai que reclasificar a débeda do longo a curto...

Que é un aval?

Por definición, un aval é unha garantía en forma de diñeiro ou de bens ante o cumprimento dunha obrigación económica. É dicir, unha garantía de pago; de tal forma que se poida recorrer ao ...

Que é o Customer Relationship Management (CRM)?

CRM son as siglas de Customer Relationship Management, ou o que o mesmo, a xestión da relación cos clientes. Con este tipo de software a nosa empresa pode rastrexar as interaccións cos nosos...

Que plataforma funciona mellor na venda B2B?

Unha plataforma que se emprega bastante neste caso é Magento. Trátase dunha plataforma de comercio electrónico de código aberto, que ofrece a tódolos comerciantes e donos de negocios en liña un...

Podo ter varios provedores tecnolóxicos?

Cando comezamos a nosa búsqueda dun provedor tecnolóxico adoitamos recorrer a diversas fontes: búsqueda por internet, bases de datos de organismos públicos, feiras ou exposicións sectoriais,...

Que é a rendibilidade dun negocio?

A rendibilidade dunha empresa é a taxa con que remunera a todos os capitais postos á súa disposición. Economicamente, rendibilidade fai referencia a que o proxecto de investimento dunha empresa...

Para que establecementos é obriga o código QR?

A persoa titular dun establecemento de hostelería está obrigada a ter o cógido QR que obterá na páxina web https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Hostalaria-segura. Será obriga dende o 5 de...

Cal é o significado da palabra Lead?

Referímonos con ese termo a tódolos usuarios que cederon os seus datos a unha empresa e pasan a atoparse nunha base de datos co fin de ser contactados ou interactuar coa devandita organización...

CRM ou ERP, con cal deles me quedo?

Chegado o momento de evolucionar dixitalmente, moitas empresas enfróntanse o complexo debate ERP vs CRM, cal escollo para a miña empresa? Nunha primeira análise de vantaxes e inconvenientes, os...

Que é o Target no mundo do marketing?

A traducción de “target” é obxectivo. É o destinatario, usuario ou consumidor, ao que pretendemos facer chegar os nosos servizos ou produtos, e nos que centraremos as campañas de publicidade e...

Se estou nun ERTE, podo traballar noutra empresa?

Si, os traballadores en ERTE poden traballar noutra  empresa por conta allea.  Haberá que facer a correspondente comunicación ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) para que o teña  en...

Por onde  empezo para organizar o meu almacén?

No caso dos almacéns é especialmente crítico comezar por 5S, posto que normalmente atópanse cantidades inxentes de obsoletos, sendo eliminalos o primeiro que hai que facer. Ademais é común ter os...

Que se considera custo e gasto nunha empresa?

Custo é o consumo incorrido para producir o ben ou prestar o servizo obxecto da actividade da empresa. Gasto inclúe o resto dos consumos necesarios para a empresa pero que non son imputables á...

As Sociedades de Garantía Recíproca, que son?

As Sociedades de Garantía  Recíproca, SGR, son entidades financeiras sen ánimo de lucro, suxeitas á supervisión e inspección do Banco de España. Posibilitan o acceso directo ao crédito en...

Ata que data se prorrogan os ERTEs?

Prorróganse tódolos Expedientes de Regulación Temporal de Emprego baseados nas causas relacionadas coa Covid-19 (Impedimento e limitacións) ata o 31 de maio de 2021. Para calquera consulta ao...

Como afecta o novo ano á cota de autónomos?

En xaneiro estímase unha subida dos tipos de cotización. Na práctica, isto supón que a cota mínima de autónomos volverase a incrementar, pasando dos 286,3 euros, tras o incremento do pasado mes...

Cal é a diferenza entre un hosting e un dominio?

Son dous termos que moitas veces van relacionados, pero son completamente independentes entre si. Con hosting referímonos á infraestrutura, ao servidor onde almacenamos e executamos a nosa web...

Son autónomo. Podo contratar becarios?

O Real Decreto 592/2014 do 11 de xullo é o encargado de regular este tipo de bolsas, onde a formación do bolseiro é o obxectivo principal. Non se considera unha relación laborar xa que non hai un...

Cotizan os custos de teletraballo?

Si, a compensación na nómina aos traballadores dun importe para sufragar os gastos que xenera o teletraballo, deberán cotizar por dito importe. Non cotizará se o traballador xa cotiza pola base máxima....

As pasarelas de pago, son moi caras?

Existe gran diversidade de pasarelas de pago, é preciso estudar as necesidades de cada empresa e o volume de negocio para escoller a que mellor se adapte ás súas características. Este tipo de...

É moi difícil dixitalizar a miña empresa?

Actualmente non dado que existen ferramentas dispoñibles gratuitas ou de custe mensual reducido polo seu uso, co que iniciar o proceso de eliminar o papel non require de grandes inversións...

Podo reducir os meus stocks?

Os stocks que debemos conservar son os mínimos imprescindibles para protexer o noso fluxo de valor e dispoñemos tamén de múltiples técnicas e ferramentas para saber se o que estamos facendo é...

Que bonificacións teñen os ERTE Etop?

No caso de ter en vigor un ERTE Etop,  só se beneficiarán de exoneración na cotización dende o 1 de outubro de 2020 a 31 de enero de 2021, os ERTES por causas ETOP vinculados aos CNAE e empresas...

Como actúo ante un caso de covid-19 na empresa?

Cando a empresa se atope cun traballador cunha PCR positiva, é preciso realizar unha investigación dos “contactos estreitos” no ámbito laboral, (esta investigación se realiza a través do seu...

Podo confiar nas liñas de garantía pública?

Un aval é unha garantía emitida por unha entidade, obrigándose ela mesma a cumprir ou pagar por un terceiro se este non cumprise coas súas obrigacións. É dicir, un aval funciona como un contrato...

Que significa  unha garantía  persoal?

Cando se solicita algún produto a unha entidade financeira, esta esixe algún tipo de garantía, é dicir, algún respaldo para poder satisfacer a devolución do diñeiro. Hai de dous tipos: Garantía...

Como podo aprazar os meus impostos?

Aprazar os pagos dos impostos con Facenda é posible, e isto non suporá ter unha débeda coa Administración. Estarás ao día dos teus pagos coa Axencia Tributaria. Pódese solicitar un aprazamento...

Alugueiros. Pódense negociar?

Os pequenos negocios deben tratar de renegociar o contrato de arrendamento. O negocio pode sobrevivir e o arrendador pode seguir xerando fluxos de efectivo. Durante os meses de confinamento o...

Axudas: criterios de busca e aceptación

Un dos puntos clave da xestión financeira óptima é a minimización no custo dos investimentos necesarios para o negocio e, neste punto, gañan importancia as axudas públicas. Debemos ter en conta...