As preguntas das empresas

Como podo apoiarme nas liñas publicas de avais?

Un aval é unha garantía emitida por unha entidade, obrigándose ela mesma a cumprir ou pagar por un terceiro se este non cumprise coas súas obrigacións. É dicir, un aval funciona como un contrato de af ...

Que significa  unha garantía  persoal?

Cando se solicita algún produto a unha entidade financeira, esta esixe algún tipo de garantía, é dicir, algún respaldo para poder satisfacer a devolución do diñeiro. Hai de dous tipos: Garantía real É ...

Que é máis recomendable: préstamo ou póliza ICO?

En xeral, as empresas financian os seus desfasamentos de tesourería con pólizas de crédito ou con anticipos de créditos (factoring), e deixan os préstamos para financiar investimentos a máis longo pra ...